ძებნის შედეგად ნაპოვნია 176 შედეგი

1) ფიზიკურმა პირმა 2014 წელს შეიძინა საცხოვრებელი სახლი 49000 ლარად. მაინტერესებს, 2019 და 2020 წლის ღირებულება რა იქნება ამ საცხოვრებელი სახლის ქონების გადასახადის მიზნებისათვის? 2014 წელს გადახდილია 28000 ლარი. თუ არის რამე აფასების კოეფიციენტების გამოყენება საჭირო? 2) სამეწარმეო საქმიანობაში გამოყენებულ ქონებას უნდა დავარიცხო თუ არა ცვეთა? ეს ფიზიკური პირი ინდმეწარმეა.

2022/06
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა

ქვეყნის გარეთ მივლინების ხარჯების ანაზღაურება ხდება მივლინებული თანამშრომლის მიერ მივლინების დასრულების შემდგომ წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე (განცხადება მივლინების თანხის ანაზღაურებაზე), განცხადების დღის კურსით ეკვივალენტით ლარში. ჩემს პრაქტიკაში (წინა სამსახურებში) მივლინებებს ვითვლიდით მივლინების დღეების მიხედვით (თითოეულ დღეზე) გაწეული ხარჯის ეკვივალენტით ეროვნულ ვალუტაში და ვუნაზღაურებდით შემდგომ ჯამურ თანხას ლარში, ხოლო ვალუტის კურსის მიხედვით დღიურ დათვლას ვაწარმოებდით როგორც მივლინების დღიურ თანხებზე, სასტუმროსთვის გადახდილ თანხებზე და ასევე სხვა ხარჯებზე, რომელიც გაწეული ჰქონდა მივლინებულ პირს. აღრიცხვიანობისთვის და ანაზღაურებისთვის რომელი ვარიანტია სწორი, თუ ორივე მისაღებია?

2022/05
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
მივლინება
პასუხის ნახვა

ფიზიკური პირი შენობა-ნაგებობის რემონტს უკეთებს დღგ-ის გადამხდელ შპს-ს 2021 წლის ივლისიდან. ეს ფიზიკური პირი დღგ-ის გადამხდელი ნებაყოფლობით გახდა 2021 წლის ნოემბრიდან. მიღება-ჩაბარება გათვალისწინებულია რემონტის დამთავრების შემდეგ. 2021 წლის ნოემბრამდე ავანსად ჩამორიცხულ თანხებზე დღგ-ის გადახდის ვალდებულება აქვს შპს-ს. 2021 წლის ნოემბრის თვიდან, დღგ-ის დეკლარირება და გადახდა ფიზიკური პირის ვალდებულებაა. 1) არ გამომიწერია შპს-ისათვის საფ-ები, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ შპს-ს არ აქვს უფლება ავანსად ჩამორიცხულ თანხებზე მიიღოს ჩათვლა და რომ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის შემდეგ გამოვწერთ ა/ფაქტურას და შპს მთელ თანხაზე ჩაითვლის დღგ-ს, სსკ 159-2; 174-2; 163-4 მუხლებიდან გამომდინარე. მართებულია თუ არა ჩვენი პოზიცია? 2) მიღებულ ავანსებზე დღგ-ის დეკლარაცია წარვადგინე და დავიბეგრე, მაგრამ მომსახურების მიმღებს არ გამოვუწერე ანგარიშ-ფაქტურა, რადგან ძველი ნორმის მიხედვით ვთვლიდი, რომ მას უნდა წარმოედგინა მოთხოვნა ჩემთვის. 2021 წ. 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში მუხლი 180 „საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა“ განსხვავებულია ძველი ნორმიდან. გთხოვთ, თუ დარღვევა მაქვს, მიმითითოთ ამის შესახებ და რა სანქციები მელოდება?

2022/05
დღგ
სხვა გადასახადები და სანქციები
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
პასუხის ნახვა

ჩვენს კუთვნილ შენობაში, ინჟინრების ოთახში, ავაწყეთ სტელაჟი (ჩვენი ძალებით), რაზეც გაიხარჯა მასალები თვითღირებულებით 416 ლარი. უნდა ავიყვანოთ აღრიცხვაზე როგორც ძირითადი საშუალება? ფასს-ების სრული ვერსიის მიხედვით ვმუშაობთ.

2022/05
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

შენობის, რომლის მშენებლობა მიმდინარეობს და ჯერ არ დასრულებულა, ერთ-ერთი ჩასმული ფანჯრის დემონტაჟი და ხელახალი მონტაჟი მოხდა, რადგან რაღაც დანადგარი არ შეეტია. ეს ხარჯი უნდა შევიდეს შენობის თვითღირებულებაში თუ არა?

2022/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
მშენებლობა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

შენობის მერიაში ექსპლუატაციაში მისაღებად, კომპანიამ იქირავა ამ პროცედურების ხელშეწყობა-დაჩქარებისათვის ერთ-ერთი ფირმა, რომელსაც გადაუხადა საზღაური X ლარი. როგორ ფიქრობთ, ეს თანხა შენობის თვითღირებულებაში უნდა შევიდეს თუ მიმდინარე პერიოდის ზედნადები ხარჯია?

2022/03
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა