კითხვის გაგზავნა

ნათლად ჩამოყალიბებული შეკითხვის ტექსტი ეხმარება „ააფის“ რედაქციას პასუხის სწორად მომზადებაში. კითხვის ავტორის ვინაობა არ ქვეყნდება არც ჟურნალში და არც „კითხვა-პასუხის“ საძიებო ბაზაში.