ძებნის შედეგად ნაპოვნია 322 შედეგი

ორგანიზაციას (უცხოური საწარმოს ფილიალს) მარაგში აღრიცხული აქვს ბანერები, ადრე გამოყენებული და უკვე უსარგებლო. დიდი რაოდენობითაა, რადგან ყველა კონფერენციის მერე ასაწყობებენ. ძირითად საშუალებებში არ აღურიცხავთ. შეიძლება, რომ ეს მარაგები ჩამოიწეროს შემოსავლების სამსახურისათვის შეტყობინების გარეშე?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

1) მივლინებაში მიდის თანამშრომელი, რომელიც იმავდროულად არის დამფუძნებელი (ან დამფუძნებლის ოჯახის წევრი – რომელიც ასევე მუშაობს შპს-ში). ავიაკომპანიის ბილეთი არის ბიზნესკლასის (აქვთ ფასდაკლება და ფაქტიურად ეკონომკლასზე ცოტათი ძვირი ჯდება). როგორ შეიძლება გავატაროთ ხარჯებში? ბიზნესკლასის ბილეთი არ ტარდება ხარჯებში, მაგრამ თუ ავიაკომპანიამ მოგვცა საბუთი, რომ იგივე დღეს ეკონომკლასის ბილეთი ჯდებოდა პირობითად 500 ლარი და ჩვენ შევიძინეთ ბიზნესკლასი 750 ლარად, შეიძლება 500 ლარი გავატაროთ ხარჯში? ავიაკომპანიას შეუძლია მოგვცეს იმ დღეს ეკონომკლასის ჯავშნის ბილეთის საზღაურის ინფორმაცია და არა უკვე შეძენილი ეკონომკლასის ბილეთი საბუთის სახით. ასეთი სქემით შეიძლება ხარჯებში გამოქვითვა? 2) ასევე, სასტუმრო, რომელსაც ჯავშნიან, არის შედარებით მაღალი კლასის და ძვირიანი. ამ შემთხვევაში ცალსახად შემიძლია ვისარგებლო დღიური ნორმატივით მოკლევადიანი მივლინებით – კონკრეტულ ქალაქზე მითითებული ხარჯით, დანარჩენს რა თქმა უნდა ვერ ავუნაზღაურებ კანონმდებლობიდან გამომდინარე. 3) ასევე შემიძლია შიდა ტრანსპორტის ქვითრების ანაზღაურება? და დღიური კვების თანხის ანაზღაურება, რომელიც მოცემულია ბრძანებულებაში? ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა იყოს შიდა ბრძანებით გაწერილი.

2024/04
საშემოსავლო გადასახადი
მივლინება
შრომითი
პასუხის ნახვა

სალაროს გასავლის ორდერზე მოლარისა და მთავარი ბუღალტრის ხელმოწერების გარდა, ხელმძღვანელის ხელის მოწერა აუცილებელია თუ არა?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
შრომითი
პასუხის ნახვა

ორი შპს არის ურთიერთდამოკიდებული, კერძოდ, ერთი კომპანია არის მეორე კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ორივე კომპანია არის „ესტონურ მოდელზე“. ზემოხსენებული კომპანიების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს გაყინული ხორცპროდუქტების იმპორტი და რეალიზაცია. მშობელმა კომპანიამ უცხოელ მიმწოდებელთან, ინვოისის საფუძველზე შვილობილი კომპანიის ნაცვლად გადარიცხა პროდუქციის სრული ღირებულება, ხოლო პროდუქცია მიიღო შვილობილმა კომპანიამ. სამ კომპანიას შორის (მიმწოდებელი, მშობელი და შვილობილი) გაფორმდა სამმხრივი ხელშეკრულება, რომლის შინაარსი არის შემდეგი: მშობელი კომპანიის მიერ გადახდილი თანხა ჩაეთვალა შვილობილ კომპანიას დავალიანებაში და შვილობილ კომპანიას წარმოეშვა სასესხო ვალდებულება მშობელი კომპანიის მიმართ. გთხოვთ მომწეროთ, საგადასახადო მიზნებისთვის რაიმე რისკი არსებობს თუ არა აღნიშნული ოპერაციის ფარგლებში?

2024/04
დღგ
მოგების გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა

არარეზიდენტი კომპანიისგან შევიძინეთ საქონელი, ტრანსპორტირების ხარჯი ჩვენი კომპანიის იყო. საზღვართან შემოსვლის დროს აღმოჩნდა, რომ გამომგზავნის მხრიდან იყო რაღაც შეუსაბამობა, ამიტომ უკან დაბრუნდა ტვირთი, მოიყვანეს შესაბამისობაში და თავიდან გამოუშვეს, რის გამოც დამატებით დაგვერიცხა ტრანსპორტირების ღირებულება. ტრანსპორტირებაზე გამოიწერა ორი ინვოისი, პირველი – შეთანხმების მიხედვით და მეორე – უკან დაბრუნების და თავიდან გამოგზავნის გამო. დამატებით დარიცხულ ტრანსპორტირების ღირებულებას აგვინაზღაურებს გამომგზავნი, ან კრედიტ-ნოტით გაქვითვის გზით, ან ჩაგვირიცხავს ფულს. საქონლის ფასის გაანგარიშებისას, ორივე ტრანსპორტირების თანხა უნდა შევიტანოთ თვითღირებულებაში? ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, ვიყენებთ სრულ ფასს-ებს.

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
იმპორტი, ექსპორტი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ავანსი გადავურიცხეთ ჩინეთში, შენჟენის ეკონომიკურ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას (გამოგვიგზავნეს შენჟენის ეკონომიკურ ზონაში ბიზნეს-საქმიანობის რეგისტრაციის მოწმობა). გადარიცხვა შესრულდა ჰონგ კონგის ერთ-ერთ ბანკში, ინვოისში მითითებულ მათ საბანკო ანგარიშზე. შენჟენი არის განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა (კონკრეტულად რა საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს იქ, ჩვენთვის უცნობია). სსკ 982 მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილების მიხედვით, ეს კომპანია, ვისაც ავანსი გადავურიცხეთ, ხომ არ ჩაითვლება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნის რეზიდენტ პირად? საქართველოს მთავრობის №615 დადგენილებაში შენჟენი ნახსენები არ არის (ჰონგ კონგი არის ნახსენები).

2024/04
მოგების გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა