ძებნის შედეგად ნაპოვნია 524 შედეგი

ეს ბრძანება ვერ ვიპოვე ვერც „საკანონმდებლო მაცნეზე“ და ვერც რს.გე-ზე: „სამივლინებო ხარჯების საგადასახადო შემოწმების შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 06 სექტემბრის №7545 ბრძანება. ხომ არ იცით, გაუქმებულია ეს ბრძანება? და თუ არ გაუქმებულა, როგორ ვიპოვო და როგორ დავრწმუნდე, რომ ძალაშია?

2022/04
არასაგადასახადო თემა
მივლინება
პასუხის ნახვა

თუ რეზიდენტმა შეიძინა საქონელი რეზიდენტისგან, რომელიც არის დღგ-ის გადამხდელი, მაგრამ ეს საქონელი უსასყიდლოდ გადაეცემა მესამე პირებს გამარჯვებული პრიზის სახით, ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა რეზიდენტი კომპანიისგან ამ დღგ-ის ჩათვლაში აღება?

2022/04
დღგ
რეკლამა და მარკეტინგი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

2021 წლის ნოემბერში ოფისის მეიჯარეს გადავურიცხეთ 2 თვის იჯარის თანხა – ნოემბრის და დეკემბრის, სულ 2000 ლარი. მეიჯარემ გამოგვიწერა ნოემბერში ა/ფ 1000 ლარზე და შემდეგ იგივე თანხაზე დეკემბერში. ანუ, ნოემბერში გადარიცხულ დეკემბრის თვის ავანსის თანხაზე საავანსო ანგარიშ-ფაქტურა არ გამოუწერია. ხომ არ დგას დეკემბრის იჯარიდან დღგ-ის ჩათვლა რაიმე რისკის წინაშე?

2022/04
დღგ
იჯარა
პასუხის ნახვა

ფაქტობრივი გარემოება: შპს აპირებს განახორციელოს ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მომსახურების გაწევა, კერძოდ: ზოგადი სამედიცინო პრაქტიკის საქმიანობები; ამბულატორია; ოჯახის ექიმების, სპეციალისტების მომსახურება; ასევე კოვიდ-19 ტესტირება/ვაქცინაცია. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ლიცენზირებას ექვემდებარება მხოლოდ: სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა, სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, პათოლოგანატომიური საქმიანობა და საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობა. ხოლო რაც შეეხება ამბულატორიულ საქმიანობას, მოქმედი კანონმდებლობით („მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილება) მოეთხოვება მხოლოდ შეტყობინების გაგზავნა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში. ჩვენი კითხვებია: 1) რამდენად სწორად ვართ ინფორმირებული აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებით? 2) ჩაითვლება თუ არა საკმარისად მხოლოდ „სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში“ გაგზავნილი შეტყობინება, რომ ვასრულებთ სამედიცინო საქმიანობას? 3) დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისთვის გათავისუფლებულია თუ არა, ჩათვლის უფლების გარეშე, ზემოაღნიშნული საქმიანობები: ამბულატორია; ოჯახის ექიმების, სპეციალისტების მომსახურება; ასევე კოვიდ-19 ტესტირება/ვაქცინაცია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვფლობთ ლიცენზირების უფლებას (რადგან არც მოგვეთხოვება)? 4) კოვიდ-19 ტესტირება/ვაქცინაცია ჩაითვლება თუ არა სამედიცინო საქმიანობად და აღნიშნული მომსახურება გათავისუფლდება თუ არა დღგ-ისაგან, ჩათვლის უფლების გარეშე? 5) ქონების გადასახადის მიზნებისთვის, ზემოაღნიშნული საქმიანობების ფარგლებში მომსახურების გაწევისას გამოყენებული მოძრავი ძირითადი საშუალებები არის თუ არა გათავისუფლებული ქონების გადასახადისგან? 6) რა დოკუმენტაცია/უფლება არის საჭირო, რომ პირი ჩაითვალოს სამედიცინო დაწესებულებად?

2022/04
დღგ
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

„აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების“ №2(266)-ში, გვ. 39, დასმულ ერთ-ერთ კითხვაზე გაცემულია პასუხი, რომ თუ მემკვიდრეობით ბინის მიღებიდან ჯერ არ არის გასული 2 წელი, მაშინ ფიზიკური პირი შეიძლება დაიბეგროს საშემოსავლო გადასახადით ამ ბინის გაყიდვისას, თუ ამ დროს წარმოიშობა აქტივის „რეალიზაციით მიღებული ნამეტი“. სსკ 82-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით: „4. ამ მუხლის მიზნებისათვის: ა) აქტივის საკუთრებაში ფლობის 2-წლიანი ვადა აითვლება: ა1) აქტივის საკუთრებაში ფლობის 2-წლიანი ვადის მიზნებისთვის გაითვალისწინება ფიზიკური პირის მიერ და იმ მამკვიდრებლის/მჩუქებლის საკუთრებაში ფლობის ვადა ჯამურად, რომლის I რიგის მემკვიდრეც არის ეს ფიზიკური პირი“. აღნიშნული ჩანაწერი ხომ არ გულისხმობს, რომ ფიზიკური პირისთვის, რომელსაც გადაეცა მემკვიდრეობით ბინა, ამ დროს გასათვალისწინებელია მამკვიდრებლის მფლობელობაში არსებული პერიოდიც?

2022/04
საშემოსავლო გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა

შპს X-მა, რომელიც არის დღგ-ის გადამხდელი, საკუთარი სახსრებით ააშენა ნაგებობა, საკუთარი გამოყენებისთვის. გახარჯულ მასალებზე დღგ არის ჩათვლილი. ამ ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების მომენტი როდესაც დადგება, დღგ-ის კუთხით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ?

2022/04
დღგ
მშენებლობა
უძრავი ქონება
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა