კითხვა

2023/07

შპს-ის მიერ არარეზიდენტი, არადაქირავებული ფიზიკური პირისთვის ნაჩუქარი თანხა, რომელიც 1000 ლარს აღემატება, როგორ დაიბეგრება?

პასუხი

სსკ 154- მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, განსაზღვრულია:
„1. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც არის იურიდიული პირი, საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, კერძოდ:...
) პირი, რომელიც ქონებას უსასყიდლოდ გადასცემს ფიზიკურ პირს, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის, გარდა ამ პირის მიერ ამავე ფიზიკური პირისთვის საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ გადაცემისა. ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო აგენტის მიერ გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი“.
ამ დებულებით არ არის დადგენილი რამე გამონაკლისი იმ შემთხვევისთვის, თუ ქონების (მოცემულ შემთხვევაში – ფულის) მიმღები არის არარეზიდენტი ფიზიკური პირი. შესაბამისად, მასზე 1000 ლარის ან უფრო მეტი თანხის გაჩუქება უნდა დაიბეგროს საშემოსავლო გადასახადით, 20%-იანი განაკვეთით. მაგალითად, 3000 ლარის გაჩუქების შემთხვევაში, შპს-ის მიერ გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი იქნება (3000/0.80)*20%=750 ლარი.
ზემოაღნიშნული სსკ 154-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „მ“ პუნქტი გარკვეულწილად წინააღმდეგობაშია სსკ მე-100 მუხლის მე-2 ნაწილთან: „2. არარეზიდენტის ერთობლივი შემოსავალი შედგება საქართველოში არსებული წყაროებიდან მიღებული შემოსავლებისაგან“, იმ შემთხვევაში, თუ ნაჩუქარი თანხის მიმღები არარეზიდენტი ფიზიკური პირი არ საქმიანობს საქართველოში. ამ შემთხვევაში, წესით, მისთვის ნაჩუქარი თანხა არ უნდა დაკვალიფიცირდეს საქართველოში დასაბეგრ შემოსავლად. თუმცა, ჩვენ მაინც სსკ 154-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „მ“ პუნქტის დებულების გამოყენებას ვუჭერთ მხარს.
იმავდროულად, აღვნიშნავთ, რომ არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში მისთვის თანხის ჩუქების დადეკლარირება საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციაში 20%-იანი დაბეგვრით ვერ ხერხდება. ამ ტექნიკური სირთულის გადასაწყვეტად, სანამ შემოსავლების სამსახური შეიტანს სათანადო ცვლილებას საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის პროგრამულ ნაწილში, ეს თანხა უნდა დაადეკლარიროთ როგორცსხვა ფიზიკურ პირებზეგანაცემი.

უკან დაბრუნება