ძებნის შედეგად ნაპოვნია 293 შედეგი

არმიღებული დებიტორული დავალიანების (რომელიც დღგ-ით დაიბეგრა თავის დროზე) უიმედო ვალად აღიარების ან პატიების შემთხვევაში, შეგვიძლია თუ არა დავიბრუნოთ გადახდილი დღგ რაიმე გზით?

2023/08
დღგ
თემის გარეშე
პასუხის ნახვა

ქართულმა კომპანიამ (A) გააფორმა წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება მეორე ქართულ კომპანიასთან (B) პარკინგის შეძენაზე. გარიგების მთლიანი ფასია 10000 ლარი, საიდანაც A-მ 2000 ლარი გადაიხადა ავანსად. ამ თანხაზე B-მ გამოწერა და წარუდგინა მას ავანსის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. ორი თვის შემდეგ A-მ გადაწყვიტა გაყიდოს ამ წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებით მინიჭებული პარკინგის შესყიდვის უფლება კომპანია C-ზე, რისთვისაც კომპანია C-მ კომპანია A-ს უნდა გადაუხადოს 2500 ლარი. დარჩენილ 8000 ლარსაც კომპანია C გადაუხდის კომპანია B-ს და საბოლოოდ იგი შეიძენს და გაიფორმებს კიდეც აღნიშნულ პარკინგს. სამივე კომპანია დღგ-ის გადამხდელია. რა ტიპის ხელშეკრულებებით უნდა დარეგულირდეს აღნიშნული ოპერაციები? უნდა დაბეგროს თუ არა კომპანია A-მ მიღებული 2500-ლარიანი კომპენსაცია დღგ-ით? მთლიანად თუ ნაწილობრივ? როგორ უნდა მოიქცეს კომპანია B, რომელსაც 2000-ლარიანი ავანსის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გამოწერილი აქვს A კომპანიაზე და საბოლოო საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა მოუწევს C კომპანიაზე? როგორ დააწყვილოს ეს ფაქტურები, რომ ზედმეტად არ დაიბეგროს?

2023/08
დღგ
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

სამედიცინო კლინიკას, რომელიც ჩვენი შვილობილი კომპანიაა, ხელშეკრულების საფუძველზე ჩამოვუტანეთ და დავუინსტალირეთ სამედიცინო დანადგარი 2023 წლის აპრილის თვეში. ხელშეკრულების პირობაში შედიოდა ინსტალაცია, ექსპლუატაციაში გაშვება, ასევე პერსონალის სწავლება, თუ ეს აუცილებელი იქნებოდა საქონლის ტექნიკური და ფუნქციური მოთხოვნებიდან გამომდინარე. საგარანტიო ვადა არის 1 წელი. ივლისის თვეში ბრიტანეთიდან ჩვენი მოწვევით ჩამოვიდა აპლიკანტი, რომელმაც ამ კლინიკაში ჩაატარა ტრენინგი გაყიდულ დანადგართან დაკავშირებით. თანხა გადავურიცხეთ ბრიტანულ კომპანიას, გადარიცხული თანხა დავბეგრეთ უკუდაბეგვრის დღგ-ით. კლინიკისთვის გაწეული მომსახურება გარანტიის ფარგლებშია და არაანაზღაურებადია, მხოლოდ დაიწერა ტექნიკური მომსახურების ფორმა და ღირებულება – ბრიტანულ კომპანიაზე გადარიცხული თანხის ეკვივალენტი ლარში იმის მითითებით, რომ არაანაზღაურებადია. უნდა დავბეგროთ თუ არა კლინიკისთვის მიწოდებული მომსახურება დღგ-ით?

2023/08
დღგ
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

შპს-ის მიერ, რომელიც დღგ-ის გადამხდელია, თანამშრომლისთვის 2000-ლარიანი მობილური ტელეფონის შეძენის შემთხვევაში, შემიძლია არ დავბეგრო და დღგ ჩავითვალო?

2023/08
დღგ
შრომითი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ჩვენს საწარმოო ხაზებს ვამატებთ დამატებით შესაძლებლობებს და დანადგარებს. ვალდებულება მიმწოდებლის წინაშე ვაღიარეთ, გადავიხადეთ და დავაკაპიტალიზირეთ ძირითად საშუალებად. ამ ოპერაციის სრულ ღირებულებას გვინაზღაურებს სხვა არარეზიდენტი კომპანია და გვირიცხავს იმ თანხას, რაც ჩვენ გადავუხადეთ მიმწოდებელს. სრული ფასს-ების მიხედვით, არარეზიდენტი კომპანიისაგან ჩარიცხული ეს თანხა ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნებისათვის სხვა საოპერაციო შემოსავლად უნდა ვაღიაროთ, თუ რად?

2023/08
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ავიაბილეთების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები თუ იბეგრება დღგ-ით?

2023/08
დღგ
თემის გარეშე
პასუხის ნახვა