ძებნის შედეგად ნაპოვნია 252 შედეგი

„საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, პროვაიდერ სს „ოპპა“-სა და აგენტ/(ქვეაგენტ) შპს X-ს შორის დადებული ხელშეკრულებების პაკეტი ითვალისწინებს: ამ უკანასკნელისათვის გადახდების მიღების უფლების/აგენტის სტატუსის მინიჭებას, რომლის შესაბამისად აგენტი ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 1.2 პუნქტის საფუძველზე საკუთარი ან პროვაიდერის პროგრამული უზრუნველყოფით, შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით, პროვაიდერის სახელით იღებს გადახდებს კლიენტებისაგან/გადამხდელებისაგან მიმღების სასარგებლოდ. აგენტი ვალდებულია მიღებულ/მისაღებ გადახდებზე მოახდინოს პროვაიდერთან ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით. აგენტის სტატუსის გააქტიურება და უფლებამოსილების ფარგლები ასევე ითვალისწინებს აგენტის უფლებას გადახდები გადასცეს სხვა მეწარმე სუბიექტს/ქვეაგენტს. ხელშეკრულება განსაზღვრავს გადახდების ჩამონათვალს, აგენტის კუთვნილი საკომისიოს ანაზღაურების ოდენობას და წესს. აგენტი ვალდებულია წარუდგინოს პროვაიდერს წინამდებარე ხელშეკრულებით და მისი დანართებით გათვალისწინებული ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მასზე და მასთან დაკავშირებულ ქვეაგენტებზე. აგენტის კუთვნილი საკომისიო შეადგენს, მის კანონიერ მფლობელობაში არსებული ტერმინალების საშუალებით, პროვაიდერის სასარგებლოდ განხორციელებული გადახდებისაგან „ოპპას“ მიერ მიღებული საკომისიოს (იმ საბანკო ან/და შესაბამისი ფინანსური ორგანიზაციების ხარჯების გამოკლებით, რომელიც დაკავშირებულია გადახდების შესრულებასთან) 80%-ს, რომელსაც „ოპპა“ ურიცხავს აგენტს. ხელშეკრულების პაკეტი ასევე ითვალისწინებს: ფეიბოქსის ფეილაინის ვებ-გვერდის (www.paybox.ge) და აპლიკაციის ტექნიკური მახასიათებლების და ტრანზაქციის განხორციელების პროცესის ეტაპების ნუსხას. აქედან გამომდინარე, საიტზე/აპლიკაციაში (www.paybox.ge/Paybox Application) გადახდა ხორციელდება ორი მეთოდით: 1 – ბარათით; 2 – ბალანსით. კითხვები მდგომარეობს შემდეგში: 1) აგენტის და ქვეაგენტის საქმიანობა სტატისტიკურ საქმიანობათა ჩამონათვალიდან რომელ კოდს შეესაბამება? 2) საგადასახადო კუთხით როგორ განიხილება დღგ-ის ჩათვლების, დღგ-ით დაბეგვრის საკითხები ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს შორის: პროვაიდერი, აგენტი, ქვეაგენტი, როცა მათ შორის ხდება ტერმინალების, გადახდის აპარატების სათადარიგო ნაწილების, ინტერნეტის და სხვა საკომუნიკაციო კავშირების მიწოდებები? 3) როგორ განვსაზღვრო მიღებულ საკომისიო შემოსავლებზე გაწეული ხარჯები, რომლიდანაც გამოვიყვან ფინანსურ მოგებას და როგორია ის აუცილებელი ბუღალტრული გატარებები, რომელსაც გამოვიყენებ ფინანსური ანგარიშგების საწარმოებლად (reportal.ge-სთვის)?

2022/12
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
პასუხის ნახვა

ჩვენი კომპანია ახორციელებს შერეულ ოპერაციებს და 2020 წლის მონაცემების მიხედვით, 2021 წელს ჩასათვლელი დღგ-ის პროპორცია იყო 67%. კომპანიამ შეიძინა ახალაშენებულ კორპუსში საოფისე ფართი, რაზეც გამოწერილი იყო პირობითად: 1. მაისი 2021 წ. ავანსის ა/ფაქტურა – 100000 ლარი, მ.შ. დღგ 15254.24 ლარი. აქედან ჩავითვალე 67% – 10220.34 ლარი; 2. ივნისი 2021 წ. მიწოდების ა/ფაქტურა – 150000 ლარი, მ.შ. დღგ 22881.36 ლარი. აქედან ჩავითვალეთ სხვაობის 50000 ლარის შესაბამისი დღგ-ის 67%=5110.17 ლ. ანუ გამოწერილი დღგ იყო 22881.36 ლ. და ჩავითვალე 15330.51 ლ. 2021 წლის მონაცემებით ჩასათვლელი დღგ-ის პროპორცია შეიცვალა და გახდა 32%, ამიტომ 2021 წლის დეკემბრის დეკლარაციაში აღვადგინე გამოწერილი ძირითადი საშუალების დღგ-ის 22881.36 ლარის 10% – 2288.13 ლ. 2022 წლის მონაცემებით ჩასათვლელი დღგ-ის პროპორცია შეიცვალა და გახდა 12%. გვაინტერესებს: 1) სწორია თუ არა 2021 წლის დეკემბრის დეკლარაციაში ამ თანხის აღდგენა? 2) 2022 წლის დეკემბრის დეკლარაციაში ისევ გამოწერილი დღგ-ის 10% უნდა აღვადგინო? 3) თუ მომავალში პროპორცია გაიზრდება, ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? და ზრდა აუცილებლად უნდა იყოს ამ ა/ფაქტურის გამოწერის პერიოდში არსებულ 67%-იან პროპორციასთან შედარებით?

2022/12
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ავეჯით მოვაჭრე ფირმას, რომელიც დღგ-ის გადამხდელია, სურს რამდენიმე სკამი აჩუქოს დირექტორის დედას. ეს სკამები შეძენილია დეკემბერში. მათზე დღგ ჯერ არ ჩაგვითვლია, თუმცა დღგ-ის დეკემბრის თვის დეკლარაციით ვაპირებთ. ეს ჩუქება, რომელიც იგეგმება იანვარში, დაიბეგრება დღგ-ით? ერთი სკამის გასაყიდი ფასი დაახლოებით 260 ლარია.

2022/12
დღგ
თემის გარეშე
პასუხის ნახვა

მაღაზიების ქსელურ კომპანიას, რომელიც დღგ-ის გადამხდელია და ყიდის როგორც დღგ-ით დაბეგვრად საქონელს, ასევე დღგ-ისაგან გათავისუფლებულს, სურს აამუშავოს დაგროვებითი ბარათების სისტემა. კერძოდ, მომხმარებლებს დაურიგდებათ და მათ მონაცემებზე იდენტიფიცირდება ბარათები, რომელთა წარმოდგენის შემთხვევაში საქონლის შეძენისას დაუგროვდებათ გარკვეული ქულები და შემდეგ შეძლებენ ამ ქულებით საქონლის შეძენას ჩვენსავე ქსელში. რა თქმა უნდა, წინასწარ იქნება გაწერილი რამდენი ლარის შეძენისას რამდენი ქულა დაერიცხებათ და ასევე ამ ქულების ღირებულებაც. მაგალითად: ფ/პირმა შეიძინა 100 ლარის პროდუქცია, რომელზეც დაერიცხა 20 ქულა და ეს 20 ქულა არის 2 ლარის ტოლფასი. ანუ მომხმარებელს შემდგომში შეუძლია ამ ქულებით შეიძინოს 2 ლარის პროდუქცია. როგორ და როდის მოხდება დაბეგვრა? და რა ბუღალტრული გატარებებია საჭირო ამ ოპერაციისთვის? ვმუშაობთ მსს ფასს-ის მიხედვით. სიმარტივისთვის, ჩავთვალოთ, რომ მომხმარებელი ამ დარიცხულ ქულებს აუცილებლად გამოიყენებს, ანუ არგამოყენების შემთხვევები არ იარსებებს.

2022/12
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
რეკლამა და მარკეტინგი
პასუხის ნახვა

ჩვენს შპს-ში (დღგ-ის გადამხდელი სასტუმროა) ხდება თანამშრომლებისათვის საკვების მომზადება. თვის ჭრილში ამ მიზნით გახარჯული პროდუქტები იდენტიფიცირებულია და ცნობილია თვითღირებულება. კვების პროდუქტების ცალკე შეძენა არ ხდება, ამიტომ დღგ-ს სრულად ვითვლი და მიწოდების სახით უნდა დავბეგრო. დასაბეგრ ბაზად რა უნდა ავიღო – თვითღირებულება თუ თვითღირებულებას დამატებული რაღაც პროცენტი?

2022/11
დღგ
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
შრომითი
პასუხის ნახვა

ჩვენს შპს-ს (სასტუმროს) აქვს ასეთი გასარკვევი საკითხი. როდესაც ჩვენი სასტუმრო ფუნქციონირებდა, იჯარით გვქონდა აღებული სხვა სასტუმროს შენობაც. 2019 წლის ნოემბრამდე იჯარით აღებული შენობა ინდმეწარმის საკუთრებაში იყო, რომელიც გვიწერდა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებს. 2019 წლის ნოემბრიდან შეიცვალა მესაკუთრე და გახდა სხვა, არამეწარმე ფიზიკური პირი. იჯარის თანხა საკმაოდ დიდი იყო და ახალ მესაკუთრეს უწევდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირება, თუმცა არ დარეგისტრირდა ან შეგნებულად, ან არ ჰქონდა ინფორმაცია. ახალ მესაკუთრესთან საიჯარო მომსახურება გაგრძელდა 2020 წლის 1 აპრილამდე (იანვარ-მარტი). საიჯარო ვალდებულება უნდა ყოფილიყო მინიმუმ 110000 დოლარი, თუმცა ჩვენს შპს-ს გადახდილი ჰქონდა დაახლოებით 20000 დოლარი (გადავიხადე 2020 წელში, რაც დაბეგრილია საშემოსავლო გადასახადით, რადგან არამეწარმე ფიზიკურ პირს გადავუხადეთ), რის გამოც მოგვიანებით ახალმა მესაკუთრემ გვიჩივლა. 2021 წლის დეკემბერში მოხდა შეთანხმება, რომ ჩვენი შპს მას გადაუხდიდა 85000 დოლარს (არსებობს სასამართლო განჩინება). სანამ თანხას ჩავურიცხავდით, ამ ფიზიკურ პირს მოვთხოვეთ, რომ დარეგისტრირებულიყო ინდმეწარმედ და დღგ-ის გადამხდელად. რამდენიმე კითხვა გვაქვს დაბეგვრასთან დაკავშირებით: 1) 2021 წლის დეკემბერში თანხა გადავრიცხეთ მას შემდეგ, რაც ინდმეწარმედ დარეგისტრირდა და აღარ დავბეგრეთ საშემოსავლო გადასახადით. ხომ სწორად მოვიქეცით? 2) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირება ძველი თარიღით შესაძლებელია? აღნიშნული პირი დღგ-ის გადამხდელად დარეგისტრირდა 2021 წლის დეკემბერში და 2019-2020 წლებით საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერას შეძლებს? 3) რა პერიოდით უნდა მოვითხოვოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები და რა თანხაზე? პროგრამულად საიჯარო ვალდებულების დარიცხვა არ ხდებოდა, მხოლოდ იმას ვარიცხავდით, რასაც ვიხდიდით. განჩინებით შეთანხმებული 85000 დოლარიც მოგვიანებით ვაღიარეთ ვალდებულებად. ამ შემთხვევაშიც ის თანხა დავარიცხეთ, რაც გადავიხადეთ ლარებში. თითოეული თვის ბოლო რიცხვის კურსით მოვითხოვოთ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა?

2022/11
დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
იჯარა
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა