ძებნის შედეგად ნაპოვნია 219 შედეგი

თუ რეზიდენტმა შეიძინა საქონელი რეზიდენტისგან, რომელიც არის დღგ-ის გადამხდელი, მაგრამ ეს საქონელი უსასყიდლოდ გადაეცემა მესამე პირებს გამარჯვებული პრიზის სახით, ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა რეზიდენტი კომპანიისგან ამ დღგ-ის ჩათვლაში აღება?

2022/04
დღგ
რეკლამა და მარკეტინგი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

2021 წლის ნოემბერში ოფისის მეიჯარეს გადავურიცხეთ 2 თვის იჯარის თანხა – ნოემბრის და დეკემბრის, სულ 2000 ლარი. მეიჯარემ გამოგვიწერა ნოემბერში ა/ფ 1000 ლარზე და შემდეგ იგივე თანხაზე დეკემბერში. ანუ, ნოემბერში გადარიცხულ დეკემბრის თვის ავანსის თანხაზე საავანსო ანგარიშ-ფაქტურა არ გამოუწერია. ხომ არ დგას დეკემბრის იჯარიდან დღგ-ის ჩათვლა რაიმე რისკის წინაშე?

2022/04
დღგ
იჯარა
პასუხის ნახვა

ფაქტობრივი გარემოება: შპს აპირებს განახორციელოს ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მომსახურების გაწევა, კერძოდ: ზოგადი სამედიცინო პრაქტიკის საქმიანობები; ამბულატორია; ოჯახის ექიმების, სპეციალისტების მომსახურება; ასევე კოვიდ-19 ტესტირება/ვაქცინაცია. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ლიცენზირებას ექვემდებარება მხოლოდ: სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა, სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, პათოლოგანატომიური საქმიანობა და საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობა. ხოლო რაც შეეხება ამბულატორიულ საქმიანობას, მოქმედი კანონმდებლობით („მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილება) მოეთხოვება მხოლოდ შეტყობინების გაგზავნა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში. ჩვენი კითხვებია: 1) რამდენად სწორად ვართ ინფორმირებული აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებით? 2) ჩაითვლება თუ არა საკმარისად მხოლოდ „სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში“ გაგზავნილი შეტყობინება, რომ ვასრულებთ სამედიცინო საქმიანობას? 3) დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისთვის გათავისუფლებულია თუ არა, ჩათვლის უფლების გარეშე, ზემოაღნიშნული საქმიანობები: ამბულატორია; ოჯახის ექიმების, სპეციალისტების მომსახურება; ასევე კოვიდ-19 ტესტირება/ვაქცინაცია, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვფლობთ ლიცენზირების უფლებას (რადგან არც მოგვეთხოვება)? 4) კოვიდ-19 ტესტირება/ვაქცინაცია ჩაითვლება თუ არა სამედიცინო საქმიანობად და აღნიშნული მომსახურება გათავისუფლდება თუ არა დღგ-ისაგან, ჩათვლის უფლების გარეშე? 5) ქონების გადასახადის მიზნებისთვის, ზემოაღნიშნული საქმიანობების ფარგლებში მომსახურების გაწევისას გამოყენებული მოძრავი ძირითადი საშუალებები არის თუ არა გათავისუფლებული ქონების გადასახადისგან? 6) რა დოკუმენტაცია/უფლება არის საჭირო, რომ პირი ჩაითვალოს სამედიცინო დაწესებულებად?

2022/04
დღგ
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

შპს X-მა, რომელიც არის დღგ-ის გადამხდელი, საკუთარი სახსრებით ააშენა ნაგებობა, საკუთარი გამოყენებისთვის. გახარჯულ მასალებზე დღგ არის ჩათვლილი. ამ ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების მომენტი როდესაც დადგება, დღგ-ის კუთხით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ?

2022/04
დღგ
მშენებლობა
უძრავი ქონება
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ფაქტობრივი გარემოებები ასეთია: საქართველოს რეზიდენტ საწარმოს 2021 წლის საანგარიშო პერიოდში მომსახურებას უწევენ არარეზიდენტი პირები. კერძოდ, საწარმო სარგებლობს შემდეგი პროგრამების გამოყენების უფლებით: ZOOM, Facebook, Google, Twitter, Microsoft Navision, რომელთა მხარდაჭერა მოიცავს: ZOOM – პროგრამა დროებით სარგებლობაში გადაეცემა საწარმოს, დროებითი სარგებლობისთვის თანხის გადახდა ხდება ყოველთვიურად (სააბონენტო). აღნიშნული პროგრამა გამოიყენება ელექტრონულად ჩართულობისთვის, ტრენინგებისთვის (ტრენინგის პერიოდში აქტიურად გამოიყენება როგორც მოსასმენად, ასევე ე.წ. საკლასო ოთახის მოსაწყობად ელექტრონული საჭირო აღჭურვილობის ჩათვლით). აღნიშნული პროგრამის მიმწოდებელია აშშ-ის რეზიდენტი კომპანია, რომელსაც არ აქვს საქართველოში მუდმივი დაწესებულება; Facebook, Google, Twitter – პროგრამა დროებით სარგებლობაში გადაეცემა საწარმოს, დროებითი სარგებლობისთვის თანხის გადახდა ხდება ყოველთვიურად (სააბონენტო). გამოიყენება ძირითადად რეკლამებისთვის, მსმენელის მოსაზიდად ან/და სხვა გარემოში ეკონომიკური საქმიანობიდან გამომდინარე, ასევე შესაძლებელია აღნიშნულ პროგრამებში ელექტრონულად ჩართულობა, ტრენინგის ჩატარება, მიმოწერა. Microsoft Navision – პროგრამა დროებით სარგებლობაში გადაეცემა საწარმოს, დროებითი სარგებლობისთვის თანხის გადახდა ხდება ყოველთვიურად (სააბონენტო). აღნიშნულ პროგრამაში ხდება როგორც საბუღალტრო გატარებების, ასევე სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა-დამუშავება. 1) ჩაითვლება თუ არა ფაქტობრივი გარემოებებით, რომ კომპანიას ზემოაღნიშნული არარეზიდენტი პირები ZOOM, Facebook, Google, Twitter, Microsoft Navision უწევენ ციფრულ მომსახურებას? 2) ჩაითვლება თუ არა ფაქტობრივი გარემოებებით, რომ კომპანიას უწევენ როგორც ციფრულ მომსახურებას, ასევე მასთან ერთად აღნიშნული მომსახურება განიხილება როგორც როიალტი? 3) როგორ შეიძლება გაიმიჯნოს როიალტი სხვა ციფრული მომსახურებისგან? 4) თუ ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მომსახურება წარმოადგენს მხოლოდ ციფრულ მომსახურებას, სსკ 104-ე მუხლის თანახმად ჩაითვლება თუ არა ეს არარეზიდენტისათვის საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად და დაიბეგრება გადახდის წყაროსთან (თუ საერთაშორისო ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებით არ თავისუფლდება) არარეზიდენტის საშემოსავლო გადასახადით სსკ 134-ე მუხლის თანახმად?

2022/04
დღგ
არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადი
არამატერიალური აქტივები
რეკლამა და მარკეტინგი
პასუხის ნახვა

დღგ-ის გადამხდელმა შპს A-მ 2020 წელს შპს B-ს კაპიტალში შეიტანა უძრავ-მოძრავი ქონება. აღნიშნული ოპერაცია დღგ-ით არ დაბეგრილა (სსკ-ის მუხლი 160, პუნქტი 7-„ბ“). შპს B საგადასახადო რეგისტრაციის დღესვე დარეგისტრირდა დღგ-ის გადამხდელად (2020 წლის იანვარში). შპს B რეგისტრაციიდან დღემდე არავითარ ეკონომიკურ საქმიანობას არ ეწევა. გვაინტერესებს, შპს B-ს ეხება თუ არა სსკ 177-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ყოველწლიურად გასაუქმებელი დღგ-ის თანხის გადაანგარიშება?

2022/03
დღგ
ძირითადი საშუალებები
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა