ძებნის შედეგად ნაპოვნია 323 შედეგი

საწარმომ თანამშრომლების სარგებლად აღიარა ფპ-ისთვის ანაზღაურებული მომსახურება, რომელიც სავალდებულო საპენსიო სადაზღვევო შენატანით არის დაბეგრილი. სარგებლის თანხა საპენსიო სადაზღვევო შენატანის გარეშე (2%+2%) უნდა იქნას აღიარებული, თუ მისი ჩათვლით?

2024/02
დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
შრომითი
პასუხის ნახვა

2021 წელს მოიჯარემ ჩვენს საწარმოს ჩაურიცხა იჯარის ბოლო ორი თვის ავანსი ეროვნული ბანკის კურსით (2*3810 $*3.2547=24800.81 ლარი) და გამოვუწერეთ ავანსის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. ეს მოიჯარე 2024 წლის 1 მარტიდან გადის დაქირავებული ფართიდან და იანვარ-თებერვალში უნდა ჩავუთვალოთ ეს ავანსად გადახდილი იჯარის თანხა. დავაზუსტებთ ერთ მნიშვნელოვან გარემოებას: 2022 წლის მაისამდე მას ჰქონდა იჯარის საფასური თვეში 3810 $ გადასახდელი, ხოლო 2022 წლის ივნისიდან გახდა 4762.50 $. ანუ მისგან 2021 წელს მიღებული ავანსი არ ფარავს ბოლო 2 თვის იჯარის თანხას, რაც არის 4762.50*2=9525 $-ის ეკვივალენტი ლარში (იჯარის საფასური 2024 წლის იანვარში არის 4762.50 $ და თებერვალშიც არის 4762.50 $). რომელი კურსის მიხედვით უნდა ვიანგარიშოთ იანვრის (და შემდგომ თებერვლის) იჯარა – 3.2547 (ავანსის ჩარიცხვის კურსი) თუ 2.6827 (იანვრის ბოლო დღის ეროვნული ბანკის კურსი)?

2024/02
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
იჯარა
პასუხის ნახვა

სამშენებლო კომპანიასთან გვაქვს ბარტერული ოპერაცია. აღნაგობის ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ გადავეცით მიწა და მიწის სანაცვლოდ დეველოპერულმა კომპანიამ ჩაგვირიცხა ნაწილი თანხის და ნაწილი ფართების სახით გადმოგვცა. ეს ფართები ჯერ არ არის ექსპლუატაციაში შესული და კომუნიკაციებიც არ არის დასრულებული. მიწის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 2677040 ლარს (01.01.2018 წელს არის გადაფასებული). 2023 წლის ივნისის თვეში მოხდა მიწის აღნაგობის გაუქმება და მიწა გადავიდა დეველოპერული კომპანიის საკუთრებაში (ახალი ცვლილებების თანახმად, 2021 წლის 24 ივნისს მოხდა მიწის ღირებულების დადგენა და გასაყიდი ფართების თვითღირებულებაც განისაზღვრა ამ ღირებულებით). მიწა შეფასდა – 2657896 ლარის ოდენობით. დეველოპერის მიერ ჩარიცხული თანხა შეადგენს – 1274804 ლარს. კითხვები მდგომარეობს შემდეგში: 1. როგორი გატარებით მოხდება მიწის გადაცემის შემდეგ საბალანსო ღირებულების 2677040 ლარის ჩამოწერა? 2. რა თანხით განისაზღვრება 1 მ2 ფართის ღირებულება? ჩარიცხულ თანხას – 1274804 ლარს დაემატება შეფასებული მიწის 2657896 ლარი, თუ მხოლოდ შეფასებული მიწის ღირებულება იანგარიშება? თუ ასეა – ამ ჩარიცხული თანხის კვალიფიკაცია როგორ განვსაზღვროთ? 3. აღნაგობის გაუქმების დროს, დღგ-ის დეკლარაციაში უნდა ვაჩვენოთ მიწის მიწოდება? და თუ კი, რა თანხა უნდა ვაჩვენოთ დეკლარაციაში? 4. ეს გადმოცემული ფართები ჩვენთვის არის გასაყიდი საქონელი. ჩვენ შეიძლება გავყიდოთ ფართები მყიდველისგან თანხის სრული ჩარიცხვით და ასევე შიდა განვადებით (2 წელზე გათვლით). რა დროს დადგება ჩვენთვის დღგ-ის გადახდის ვალდებულება (ჩარიცხული ავანსების გარდა), თუ სრულად ვერ იხდის მყიდველი თანხას, ჯერ კომუნიკაციები არ არის დასრულებული და ექსპლუატაციაშიც არ არის მიღებული შენობა? თუ ექსპლუატაციაში შევა და მყიდველს კიდევ აქვს დასაფარი ბინის ღირებულება, ამ შემთხვევაში სრულად დაბეგვრის ვალდებულება დაუდგება კომპანიას?

2024/02
დღგ
ბარტერი
მშენებლობა
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა

სადისტრიბუციო კომპანიის დირექტორს სურს, რომ მაღაზიებში რაღაც პროდუქტებზე რეალიზაცია მოახდინოს თვითღირებულებაზე იაფად ან თვითღირებულებით. ეს პროცესი გაგრძელდება დაახლოებით 4-5 თვე, როგორც თვითონ ამბობს. ამის მიზეზი კი არის ის, რომ უნდა „ფულის გაცოცხლება“ და ასევე ხალხის მოზიდვა. რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? მე როგორც ვიცი, ამაზე შიდა ბრძანება უნდა გაკეთდეს და დასაბუთდეს, რატომ კეთდება ასე. დაბეგვრის კუთხით დაიბეგრება ისე, რა ფასშიც გაიყიდება, ამაზე რამე სადავო ხომ არ იქნება შემოსავლების სამსახურისგან?

2024/02
დღგ
რეკლამა და მარკეტინგი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ერთ-ერთ კლინიკას მივაწოდეთ მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი. პროექტის ჯამური ღირებულება შედგებოდა დასაბეგრი და დაუბეგრავი მიწოდების ნაწილებისგან. დასაბეგრ ნაწილებში შედიოდა მრტ-ის მონიტორი, მაგრამ რომ ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან, ეს მონიტორი 90181300 კოდით საბაჟოზე არ დაიბეგრა დღგ-ით. საგადასახადო კოდექსში გადავამოწმეთ და ეს მიწოდება მართლაც გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, მაგრამ ჩვენი კომპანიის მენეჯმენტი ამბობს, რომ ეგ არის ჩვეულებრივი მონიტორი/ტელევიზორი, სავარაუდოდ საბაჟოს შეცდომაა და ხომ არ სჯობს დავბეგროთ მისი მიწოდება დღგ-ითო ინვოისშიც მითითებულია იგივე კოდი, რაც იმპორტის საბაჟო დეკლარაციაში. როგორ მოვიქცეთ ჩვენ, დავბეგროთ მიწოდება დღგ-ით?

2024/01
დღგ
იმპორტი, ექსპორტი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ფიზიკურ პირს, რომელიც არის დღგ-ის გადამხდელი, სურს გააჩუქოს ორი კომერციული ფართი, რომელსაც ის იყენებს ეკონომიკურ საქმიანობაში (გაქირავებულია). ერთ-ერთ კომერციულ ფართზე, შესყიდვის დროს, მას ჩათვლილი აქვს დღგ, ხოლო მეორე – შესყიდულია დღგ-ის გარეშე და შესაბამისად, მასზე დღგ არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ (მაგალითად, მასთან დაკავშირებულ რამე მომსახურებაზე) ჩათვლილი არ არის. როგორ დაიბეგრება ეს გაჩუქება დღგ-ით და საშემოსავლო გადასახადით: ა) თუ ის ამ ქონებას აჩუქებს ცოლს, რომელიც აქამდე არ ეწეოდა ეკონომიკურ საქმიანობას? ბ) თუ ის ამ ქონებას აჩუქებს ძმას, რომელიც აქამდე არ ეწეოდა ეკონომიკურ საქმიანობას?

2024/01
დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა