ძებნის შედეგად ნაპოვნია 201 შედეგი

ორი შპს არის ურთიერთდამოკიდებული, კერძოდ, ერთი კომპანია არის მეორე კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ორივე კომპანია არის „ესტონურ მოდელზე“. ზემოხსენებული კომპანიების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს გაყინული ხორცპროდუქტების იმპორტი და რეალიზაცია. მშობელმა კომპანიამ უცხოელ მიმწოდებელთან, ინვოისის საფუძველზე შვილობილი კომპანიის ნაცვლად გადარიცხა პროდუქციის სრული ღირებულება, ხოლო პროდუქცია მიიღო შვილობილმა კომპანიამ. სამ კომპანიას შორის (მიმწოდებელი, მშობელი და შვილობილი) გაფორმდა სამმხრივი ხელშეკრულება, რომლის შინაარსი არის შემდეგი: მშობელი კომპანიის მიერ გადახდილი თანხა ჩაეთვალა შვილობილ კომპანიას დავალიანებაში და შვილობილ კომპანიას წარმოეშვა სასესხო ვალდებულება მშობელი კომპანიის მიმართ. გთხოვთ მომწეროთ, საგადასახადო მიზნებისთვის რაიმე რისკი არსებობს თუ არა აღნიშნული ოპერაციის ფარგლებში?

2024/04
დღგ
მოგების გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა

ავანსი გადავურიცხეთ ჩინეთში, შენჟენის ეკონომიკურ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას (გამოგვიგზავნეს შენჟენის ეკონომიკურ ზონაში ბიზნეს-საქმიანობის რეგისტრაციის მოწმობა). გადარიცხვა შესრულდა ჰონგ კონგის ერთ-ერთ ბანკში, ინვოისში მითითებულ მათ საბანკო ანგარიშზე. შენჟენი არის განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა (კონკრეტულად რა საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს იქ, ჩვენთვის უცნობია). სსკ 982 მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილების მიხედვით, ეს კომპანია, ვისაც ავანსი გადავურიცხეთ, ხომ არ ჩაითვლება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნის რეზიდენტ პირად? საქართველოს მთავრობის №615 დადგენილებაში შენჟენი ნახსენები არ არის (ჰონგ კონგი არის ნახსენები).

2024/04
მოგების გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

შეიძლება, რომ ღვინის ქარხანამ (შპს, მსს ფასს-ით მუშაობს) თანამშრომელს წინასწარ, 9 თვით ადრე მისცეს ყურძნის ღირებულება ავანსად? მოწეულ ყურძენს ის ჩვენთან ჩააბარებს. სესხად ხომ არ გადაკვალიფიცირდება? თუ ავანსად დარჩება, მოგების გადასახადით ხომ არ დაიბეგრება და როცა ყურძნის შესყიდვა მოხდება, დავიბრუნებთ ამ მოგების გადასახადს?

2024/04
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
სესხები, პროცენტები
შრომითი
პასუხის ნახვა

კომპანიამ სატრანსპორტო მომსახურება შეიძინა მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისგან. ამ შემთხვევაში, არაფერს ვიხდით როგორც ეს ინდმეწარმისგან და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისგან მომსახურების მიღების დროს არის? თუ, მიკრო ბიზნესისგან მიღებული მომსახურების შემთხვევაში რამე განსხვავებული გადასახადი გვიწევს?

2024/03
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
თემის გარეშე
პასუხის ნახვა

ამხანაგობა შედგება რეზიდენტი საწარმოსგან და არარეზიდენტი საწარმოსგან, რომელსაც აქვს მუდმივი დაწესებულების ფილიალი საქართველოში (ამხანაგობა გაფორმდა მისი გამოცდილების გამო ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად). არარეზიდენტი ითხოვს მის წილად ბრუნვის 3%-ს და მთლიან სამუშაოს ასრულებს მეორე რეზიდენტი საწარმო, ქვეკონტრაქტორის სახით. ძირითადი კონტრაქტის ღირებულებაა, პირობითად, 1000000 ლარი და ქვეკონტრაქტორთან კი – მინუს 10% ანუ 900000 ლარი (ისე როგორც გაფორმდებოდა სხვა არაურთიერთდამოკიდებულ პირთან). ამხანაგობაში დარჩენილი 10%-დან არარეზიდენტს ვურიცხავთ შეთანხმებულ თანხას, როგორც მოგების განაწილებას (სათაოში გადარიცხვისას, ის თავის მხრივ ბეგრავს მას მოგების გადასახადით). ასეთი ქმედება იწვევს თუ არა რაიმე სახის საგადასახადო რისკებს?

2024/03
დღგ
მოგების გადასახადი
დივიდენდები
სამართლებრივი/იურიდიული
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა

ა) არარეზიდენტი ფიზიკური პირი შეიძენს აპარტამენტებს ქართული ტურისტული საწარმოსგან და უბრუნებს მას გამყიდველს მართვის უფლებით – სასტუმრო ბიზნესში გამოსაყენებლად. ამ აპარტამენტის მიერ გამომუშავებული შემოსავლიდან კი წინასწარ შეთანხმებულ ნაწილს ტურისტული საწარმო ყოველთვიურად ურიცხავს ამ არარეზიდენტს პირს. ბ) წინა პირობაში ყველაფერი იგივეა, მხოლოდ აპარტამენტების მყიდველი არის საქართველოს რეზიდენტი ინდმეწარმე ფიზიკური პირი. სსკ-ს 133 (პრიმა 2) მუხლის თანახმად: „1. ტურისტული საწარმოს მიერ ფიზიკურ პირზე შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული ანაზღაურება იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი, რომელიც დაიბეგრა გადახდის წყაროსთან, არ ჩაირთვება მიმღები პირის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ არ დაიბეგრება“. თუმცა სსკ მე-80 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით: „1. რეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ პერიოდისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის. 3. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან, იბეგრება ამ კოდექსის 134-ე მუხლის შესაბამისად გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა“. ამ ორი მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით როგორ უნდა დაიბეგრონ ეს ფიზიკური პირები? 5%-ით, 10%-ით, 15%-ითაც გადახდის წყაროსთან? ჩვენი აზრით, 133-ე (პრიმა 2) მუხლის მე-2 ნაწილი რომ ამბობს, რომ ეს განაცემები ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვებაო, გამოდის, რომ მე-80 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილები არ გავრცელდება ამ შემთხვევაზე, რადგან იქ „ერთობლივი შემოსავლის“ დაბეგვრაზეა საუბარი. ანუ ყველა შემთხვევაში არარეზიდენტი ფიზიკური პირიც და რეზიდენტი ინდმეწარმეც 5%-ით უნდა დაიბეგროს გადახდის წყაროსთან (სსკ 154-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ო“ პუნქტი). თუმცა, ხომ არ ფიქრობთ, მე-80 მუხლის დებულებები უპირატესია და ინდმეწარმეს 20%-ის გადახდა მოუწევს, ხოლო არარეზიდენტი პირი აუცილებლად სსკ 134-ე მუხლის მიხედვით უნდა დავბეგროთ, რომლის მიხედვითაც დაბეგვრის განაკვეთი 10% ან 15%-ია, იქიდან გამომდინარე, შეღავათიან ზონაში არის თუ არა ეს არარეზიდენტი რეგისტრირებული?

2024/03
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადი
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა