ძებნის შედეგად ნაპოვნია 201 შედეგი

ჩვენი შპს-ის დამფუძნებელი პარტნიორები არიან რამდენიმე ფიზიკური პირი და ორი სხვა შპს, რომელთა დამფუძნებელი პარტნიორები სხვა ფიზიკური პირები არიან. მოგების დივიდენდებად განაწილებისას (მოგება 2017 წლის შემდგომ პერიოდებშია მიღებული), დირექტორმა ამ ორ იურიდიულ პირს გადაურიცხა 15%-ით მეტი თანხა, იმ მოტივით, რომ ისინი თავიანთ პარტნიორებზე მოგების განაწილებისას ხომ 15% მოგების გადასახადით დაიბეგრებიანო. შესაძლებელია მოგების ამგვარი (წილების არაპროპორციული) განაწილება? თუ კი, კრების ოქმში რა უნდა ჩაიწეროს?

2024/03
მოგების გადასახადი
დივიდენდები
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

შპს-ის დამფუძნებელი არამეწარმე ფიზიკური პირი თავისი პირადი მანქანით არიგებს მაღაზიებში პროდუქციას და მათ ნაწილს სახლში ასაწყობებს. ფპ-სა და შპს-ს უსასყიდლო იჯარის გაფორმებას აზრი აქვს ავტომობილსა და სახლის ფართზე? სულ რომ არაფერი გავაკეთოთ, რამე პრობლემაა?

2024/02
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
იჯარა
სამართლებრივი/იურიდიული
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

როდესაც შვილობილი შპს მოგებას უნაწილებს სათავო კომპანიას (ასევე შპს-ს), შვილობილმა კომპანიამ ინფორმაციის მიზნით მოგების გადასახადის დეკლარაციაში ეს სად უნდა აჩვენოს?

2024/02
მოგების გადასახადი
დივიდენდები
პასუხის ნახვა

2005 წლიდან მოყოლებული, გარკვეულმა იურიდიულმა პირებმა, შესაბამისი ხელშეკრულებების საფუძველზე, ვერ უზრუნველყვეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და ჩვენ სასარგებლოდ წარმოეშვათ სხვადასხვა სახის დებიტორული დავალიანებები, რის თაობაზეც მათთან წლების განმავლობაში გვქონდა სამართლებრივი დავები, წერილობითი მიმოწერები, სატელეფონო კომუნიკაცია და უშუალო შეხვედრები; ყოველწლიურად ფორმდებოდა ურთიერთანგარიშსწორების შედარების აქტები და იყო დაპირებები ვალის უმოკლეს ვადაში დაფარვის თაობაზე, მაგრამ უშედეგოდ. ამ დროის განმავლობაში დებიტორულ დავალიანებაში მყოფი ზოგიერთი საწარმო ან გაკოტრდა, ან მატერიალური პასუხისმგებელი პირი სულაც გარდაიცვალა და საწარმო საერთოდ გაუქმდა. შესაბამისად, ეს დავალიანებები ხანდაზმული და უიმედოა. გთხოვთ გაგვიმარტოთ, აღნიშნული ხანდაზმული და უიმედო დებიტორული დავალიანებები შეიძლება თუ არა მოიხსნას ბალანსიდან და თუ შეიძლება, რა სამართლებრივი აქტის საფუძველზე და როგორ?

2024/01
მოგების გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

ასეთი შემთხვევა მოხდა ჩვენი კომპანიის საწყობში: ოქტომბრის თვეში შემოვიდა საქონელი ყუთით (1 ყუთი – 40 ცალი). საბაჟოდან ეს ყუთი მოიტანეს გახსნილი და დაზიანებული, მაგრამ საქონლის რაოდენობა დაზიანებულ ყუთში არ გადაუთვლიათ. ახლა, დეკემბრის თვეში, საწყობში აღმოაჩინეს, რომ აღწერით აქვთ დანაკლისი. შეადგინეს შეუსაბამობის ოქმი შინაარსით, რომ ყუთი ოქტომბერში იყო დაზიანებული (ახლავს ფოტოსურათი) და საქონლის რაოდენობის დანაკლისი ამ ყუთში აღმოაჩინეს დეკემბერში. ჩვენ როგორ მოვიქცეთ, დანაკლისი ვაღიაროთ ოქტომბრის თვეში თუ დეკემბერში, რომელია მართებული?

2024/01
დღგ
მოგების გადასახადი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

საქართველოს რეზიდენტ შპს A-ს დამფუძნებლები არიან საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური პირები (50%) და საქართველოს რეზიდენტი შპს B (50%). ორივე შპს გადასულია მოგების გადასახადის „ესტონურ“ მოდელზე. შპს A-ს რეზიდენტ ბანკში განთავსებულ ანაბარზე პერიოდულად ერიცხება საპროცენტო სარგებელი, რაც სსკ 99-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ყ“ პუნქტის თანახმად გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგან (შემდგომში „შეღავათი“). ამასთან, სსკ 99-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად „3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული მოგების თანხის იდენტიფიცირებისათვის ითვლება, რომ საწარმოს მიერ დივიდენდის განაწილებისას პირველ რიგში ეს თანხა გაიცემა“. დივიდენდის განაწილების დროს დამფუძნებლებს შორის წილის პროპორციულად განაწილებული თანხა ლოგიკურად თითოეული დამფუძნებლის წილში მოიცავს მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების წილსაც, თუმცა ამ შეღავათით სარგებლობა შპს A-ს შეუძლია მხოლოდ დამფუძნებელ ფიზიკურ პირებზე გაცემული მოგების ნაწილში გადასახდელი მოგების გადასახადის გაანგარიშებისას, რადგან სსკ 981 მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ პუნქტის მიხედვით, შპს A-ს მიერ შპს B-სთვის გადახდილი დივიდენდი (01/01/2017-ის შემდგომი პერიოდის მოგების განაწილებისას) არ ითვლება მოგების განაწილებად და არ იბეგრება მოგების გადასახადით. 1) შეუძლია თუ არა შპს A-მ ისარგებლოს ზემოაღნიშნული შეღავათით იმ საანგარიშო პერიოდში (იმავე თვეში), როცა ფიზიკურად მიიღო ეს შემოსავალი, თუ ეს შეღავათი უნდა გამოიყენოს მხოლოდ მაშინ, როცა გაანაწილებს შესაბამისი პერიოდის გაუნაწილებელ მოგებას? მაგალითად, 2023 წლის ნოემბერში, როცა ნაწილდება 2021 წლის გაუნაწილებელი მოგება, შეიძლება თუ არა განაწილდეს 2023 წლის ოქტომბერში მიღებული გათავისუფლებული მოგებაც? 2) შეუძლია თუ არა შპს B-მ ისარგებლოს ამ შეღავათით შპს A-სგან მიღებული მოგების განაწილებისას, რადგან ეს შეღავათი ვერ იქნა გამოყენებული შპს A-სთან? 3) თუ შპს B ვერ ისარგებლებს ამ შეღავათით, შეუძლია თუ არა შპს A-მ გათავისუფლებული მოგება მთლიანად გაანაწილოს მხოლოდ დამფუძნებელ ფიზიკურ პირებზე, რა დროსაც სრულად ისარგებლებს ამ შეღავათით?

2023/12
მოგების გადასახადი
დივიდენდები
სამართლებრივი/იურიდიული
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა