ძებნის შედეგად ნაპოვნია 242 შედეგი

მოგების გადასახადის დეკლარაციის ახალ პუნქტებზე მინდა გკითხოთ: დამფუძნებლის სესხი, რომელიც 3170 ანგარიშზე არის ასახული და შეადგენს მილიონ სამასი ათას ლარზე მეტს, ესეც ხომ შპს-ის სესხია დამფუძნებლის მიმართ? ესეც უნდა ავსახო და + ბანკის სესხი?

2023/08
მოგების გადასახადი
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა

ჩვენს საწარმოო ხაზებს ვამატებთ დამატებით შესაძლებლობებს და დანადგარებს. ვალდებულება მიმწოდებლის წინაშე ვაღიარეთ, გადავიხადეთ და დავაკაპიტალიზირეთ ძირითად საშუალებად. ამ ოპერაციის სრულ ღირებულებას გვინაზღაურებს სხვა არარეზიდენტი კომპანია და გვირიცხავს იმ თანხას, რაც ჩვენ გადავუხადეთ მიმწოდებელს. სრული ფასს-ების მიხედვით, არარეზიდენტი კომპანიისაგან ჩარიცხული ეს თანხა ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების მიზნებისათვის სხვა საოპერაციო შემოსავლად უნდა ვაღიაროთ, თუ რად?

2023/08
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ავიაბილეთების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები თუ იბეგრება დღგ-ით?

2023/08
დღგ
თემის გარეშე
პასუხის ნახვა

კომპანიას (შპს, რომელიც დაბეგვრის „ესტონურ მოდელზეა“), ხომ შეუძლია შეიძინოს ობლიგაციები? რამე დაბეგვრას ხომ არ წარმოშობს ეს?

2023/08
მოგების გადასახადი
სესხები, პროცენტები
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა

1) ჩვენი კომპანიის მიერ განხორციელებული ექსპორტის შემთხვევაში, უცხოელი მყიდველის წარმომადგენელს საქონლის ღირებულების გადახდა შეუძლია აშშ დოლარის შეტანით კომპანიის სალაროში ან ჩვენს საბანკო ანგარიშზე. გთხოვთ გვაცნობოთ, ქართული კომერციული ბანკები ვალდებული არიან თუ არა უცხოელი მყიდველის წარმომადგენლის მიერ ანგარიშსწორებისთვის მიტანილი აშშ დოლარი მიიღონ ჩვენი კომპანიის საბანკო ანგარიშზე გასატარებლად? 2) უცხოელი მყიდველის მხრიდან რომელი დოკუმენტების წარდგენა იქნება საჭირო ბანკში მითითებული საბანკო ოპერაციის შესასრულებლად? 3) დასაშვებია თუ არა ნაღდი ანგარიშსწორება აშშ დოლარში, არარეზიდენტმა დებიტორმა დავალიანების თანხა სალაროში რომ შემოგვიტანოს?

2023/07
არასაგადასახადო თემა
იმპორტი, ექსპორტი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

არარეზიდენტი კომპანიისგან იჯარით მიღებული სამედიცინო დანადგარი უნდა დაიბეგროს თუ არა დღგ-ით?

2023/07
დღგ
ლიზინგი
იჯარა
პასუხის ნახვა