ძებნის შედეგად ნაპოვნია 235 შედეგი

ორგანიზაციას (უცხოური საწარმოს ფილიალს) მარაგში აღრიცხული აქვს ბანერები, ადრე გამოყენებული და უკვე უსარგებლო. დიდი რაოდენობითაა, რადგან ყველა კონფერენციის მერე ასაწყობებენ. ძირითად საშუალებებში არ აღურიცხავთ. შეიძლება, რომ ეს მარაგები ჩამოიწეროს შემოსავლების სამსახურისათვის შეტყობინების გარეშე?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

არარეზიდენტი კომპანიისგან შევიძინეთ საქონელი, ტრანსპორტირების ხარჯი ჩვენი კომპანიის იყო. საზღვართან შემოსვლის დროს აღმოჩნდა, რომ გამომგზავნის მხრიდან იყო რაღაც შეუსაბამობა, ამიტომ უკან დაბრუნდა ტვირთი, მოიყვანეს შესაბამისობაში და თავიდან გამოუშვეს, რის გამოც დამატებით დაგვერიცხა ტრანსპორტირების ღირებულება. ტრანსპორტირებაზე გამოიწერა ორი ინვოისი, პირველი – შეთანხმების მიხედვით და მეორე – უკან დაბრუნების და თავიდან გამოგზავნის გამო. დამატებით დარიცხულ ტრანსპორტირების ღირებულებას აგვინაზღაურებს გამომგზავნი, ან კრედიტ-ნოტით გაქვითვის გზით, ან ჩაგვირიცხავს ფულს. საქონლის ფასის გაანგარიშებისას, ორივე ტრანსპორტირების თანხა უნდა შევიტანოთ თვითღირებულებაში? ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, ვიყენებთ სრულ ფასს-ებს.

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
იმპორტი, ექსპორტი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ყურძნის შედეგად მიღებული ჭაჭიდან ხან ვხდით ჭაჭის სპირტს და ხან არა. თუ არ ვხდით, ვადგენთ შიდა აქტს, რომ ჭაჭა გადაიყარა. გაყიდვით, ჭაჭას არ ვყიდით და შესაბამისად მისი საბაზრო ფასი ჩვენთან 0 ლარია. გამოდის, გამოხდილი სპირტიც ამ საბაზრო ფასით უნდა ვაღიაროთ აღრიცხვაში? საწარმო მსს ფასს-ის მიხედვით მუშაობს.

2024/04
აქციზი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
შეფასება და აუდიტი
პასუხის ნახვა

უნივერსიტეტმა, რომელიც მსს ფასს-ის მიხედვით მუშაობს, უნდა გაცვითოს თუ არა ძირითადი საშუალება – საბიბლიოთეკო ფონდები? თუ კი, რა არის წლიური ცვეთის გონივრული პროცენტი?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

1) სამედიცინო აპარატურისთვის საჭიროა პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის (არამატერიალური სახის) შეძენა საზღვარგარეთიდან. უნდა მოხდეს ამ ლიცენზიის განბაჟება, თუ უკუდაბეგვრის დღგ-ით უნდა დაიბეგროს ჩვენ მიერ ლიცენზიის მფლობელი კომპანიისთვის გადახდილი თანხა? ეს ლიცენზია არის უვადო, რომელიც ჩვენ უნდა გავყიდოთ. როგორ დაიბეგრება ეს გაყიდვა? სხვა რა ნიუანსები უნდა იყოს კიდევ გათვალისწინებული? 2) არამატერიალური აქტივის შეძენისას, რომლის რეალიზაცია უნდა მოვახდინოთ, 1610 ანგარიში უნდა გამოვიყენოთ?

2024/04
დღგ
არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადი
არამატერიალური აქტივები
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

სააქციო საზოგადოება „A“-ს, რომელიც არის მე-4 კატეგორიის საწარმო, ამჟამად გამოცხადებული საწესდებო კაპიტალი აქვს 30960 ლარი. საზოგადოების გადარეგისტრებაზე იუსტიციის სახლში გვითხრეს უარი, რადგან საწესდებო კაპიტალი 100000 ლარზე ნაკლები გვაქვს. სააქციო საზოგადოების ქონების (შენობის) გადაფასებით, ღირებულების გაზრდის შედეგად გვინდა გავზარდოთ სააქციო საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი. ბუღალტრულად როგორ დავაბალანსოთ მიღებული ძირითადი საშუალების გაზრდილი ღირებულება? გთხოვთ მოგვაწოდოთ ბუღალტრული გატარებები.

2024/03
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სამართლებრივი/იურიდიული
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა