ძებნის შედეგად ნაპოვნია 726 შედეგი

შპს-ის მენეჯმენტი ძირითადი საშუალების შეკეთების ნებისმიერი ხარჯით ზრდის ამ აქტივის თვითღირებულებას. მხედველობაში იღებენ მხოლოდ შეკეთების თანხის ოდენობას და მათი პოზიციაა, რომ კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკა არის ასეთი. 1) რამდენად სწორია და ხომ არ ეწინააღმდეგება სტანდარტების მიდგომას თვითღირებულების გაზრდა დიდი ღირებულების ნებისმიერი შეკეთების ხარჯით? 2) რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს რემონტის ხარჯების კაპიტალიზაცია? კომპანია მუშაობს სრული ფასს-ების მიხედვით.

2023/10
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

საპენსიო სადაზღვევო შენატანების გადამოწმებისას, გაირკვა, რომ ერთი ჩვენი თანამშრომელი, რომელიც ასაკის გამო საპენსიო სქემიდან ამორთული გვეგონა, სინამდვილეში ამორთული არ ყოფილა. საპენსიო სააგენტო გვთხოვს 2019-2023 წლის საპენსიო დეკლარაციების დაზუსტებას, თუმცა თავად თანამშრომელს ეს არ სურს. ასეთ სიტუაციაში, ვალდებული ვართ დავაზუსტოთ გასული პერიოდის საპენსიო დეკლარაციები?

2023/09
საშემოსავლო გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
შრომითი
პასუხის ნახვა

შესაძლებელია თუ არა, არარეზიდენტ დამფუძნებელ ფიზიკურ პირს დივიდენდი ჩავურიცხოთ აშშ დოლარში, ქართულ საბანკო ანგარიშზე?

2023/09
არასაგადასახადო თემა
დივიდენდები
პასუხის ნახვა

ჩვენი საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა ქ. თბილისში, ერთ-ერთ ბიზნეს-ცენტრში საოფისე ფართების იჯარით გაცემა. წლების განმავლობაში ვიყავით მე-4 კატეგორიის საწარმო, ხოლო წლეულს პირველად გადავედით მე-3 კატეგორიაში და დავიწყეთ აღრიცხვაში მსს ფასს-ის გამოყენება. ვალდებული ვართ თუ არა, საინვესტიციო ქონება ავსახოთ საბაზრო ღირებულებით? ძირითადი საშუალებების აღრიცხვას ვაწარმოებთ თვითღირებულების მოდელით.

2023/09
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
იჯარა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ვართ ესტონურ მოდელზე მყოფი დღგ-ის გადამხდელი შპს. ინდივიდუალური მეწარმისგან, რომელიც არ არის დღგ-ის გადამხდელი და რომელსაც გააჩნია მეფრინველეობის ფერმა საქართველოში, სასაქონლო ზედნადებით ვყიდულობთ ქათმის და მწყერის კვერცხებს შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. დავიბეგრებით თუ არა დღგ-ით აღნიშნულ რეალიზაციაზე?

2023/09
დღგ
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა

იმპორტის რეჟიმით დაუბეგრავი საქონლის ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდება დღგ-ით იბეგრება თუ არა, ეს სასაქონლო კოდზეა დამოკიდებული?

2023/09
დღგ
იმპორტი, ექსპორტი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა