ძებნის შედეგად ნაპოვნია 804 შედეგი

ღვინის ქარხანაში (აღრიცხვისთვის იყენებს მსს ფასს-ს), თავის დროზე, მიზერულ ფასად შეძენილია ყურძნის მიმღები ბუნკერი, რომელიც ამჟამად ბუღალტრულად გაცვეთილია. ახლა წარმადობის გასაზრდელად მოხდა მისი რემონტი, რომლის ღირებულება 1000 ლარია. არსებულ ბუნკერზე მოხდება ამ თანხის კაპიტალიზება თუ მისი სადმე ცალკე დასმა (აღრიცხვა)?

2024/05
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

დღგ-ის გადამხდელი კომპანია, რომელიც მსს ფასს-ის მიხედვით აწარმოებს აღრიცხვა-ანგარიშგებას, ყიდის ტექნიკას (ვთქვათ, „ბობკეტი“) იჯარა-გამოსყიდვის წესით. ექვსი თვის განმავლობაში ხდება გადახდა, საიდანაც ოთხი ერთ კალენდარულ წელშია, დანარჩენი ორი კი – მეორეში. დგება საკითხი, რომელი წლის შემოსავლებს რა თანხა უნდა მივაკუთვნოთ? თუ იჯარად ჩავთვლით, ცხადია ყოველთვიურად ავიღებთ შემოსავალში, მაგრამ ეს ამრუდებს სურათს, კერძოდ მეორე წელს მიღებული ორი თვის შემოსავალი „ბობკეტის“ თვითღირებულებაზე ნაკლებია და გამოდის, მეორე წელს ზარალი მიგვიღია. თუ რეალიზაციად ჩავთვლით, როცა საკუთრების უფლება მყიდველზე გადადის, მაშინ პირველი ხუთი გადახდა შინაარსობრივად ავანსია და სრული შემოსავალი თუ ბოლო გადახდისას უნდა დაფიქსირდეს, მაშინ პირველი ხუთი თვის დეკლარაციებში ეს თანხები ხომ არ უნდა ავსახოთ გრაფაში: „საქონელზე მიწოდებამდე ანაზღაურებულ თანხად“? შესაბამისად, ხომ არ დადგება ავანსის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის საკითხი?

2024/05
დღგ
ლიზინგი
იჯარა
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

წიწილების რეალიზაციის დროს გამოყენებული და არდაბრუნებული ყუთების ჩამოსაწერად, რამდენად მისაღებია №1159 „მენუალის“ გამოყენება? აღნიშნული „მენუალი“ ეხება დღგ-ის ჩათვლას, მაგრამ ყუთების ჩამოწერის დროს შეიძლება მას დავეყრდნოთ?

2024/05
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

საწარმომ, რომელიც 10 წელია, არ მუშაობს, მიმდინარე წელს გაყიდა ქონება. ამონაგები წლის ბოლოს შეუერთდებოდა სხვა შემოსავალს დაბეგვრის მიზნით, თუკი ასეთი იქნებოდა, მაგრამ ცხადია არ იქნება. დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს მოგების განაწილება წინასწარ, ჩაბარდა ყოველთვიური მოგების გადასახადის დეკლარაცია და გადავიხადეთ გადასახადები. ეს შეცდომა ხომ არ არის და სანქციებს ხომ არ გამოიწვევს, ან როგორ გამოვასწოროთ?

2024/05
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
დივიდენდები
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

სამმა ფიზიკურმა პირმა თანამფლობელობაში შეიძინა მიწა და მიაქირავა მათ მიერ დაფუძნებულ შპს-ს. ერთ-ერთი მათგანი დაინიშნა დირექტორად. ფიზიკურმა პირებმა ასევე აიღეს სესხი ინდივიდუალურად 10%-იანი სარგებლით და ასევე ინდივიდუალურად ასესხეს ფირმას ძირითადი საშუალებების შესაძენად 11%-ში. ეს პერიოდი დაემთხვა კოვიდ-პანდემიის პერიოდს და ისედაც პროდუქციის გაყიდვებმა მინიმუმი შეადგინა. 1) სესხის %-ს და იჯარას შპს ვერ იხდიდა. ხარჯად კი ვარიცხავდით შპს-ს და ისედაც ზარალიანი ფირმის ზარალის ნაშთი ამით უფრო იზრდებოდა. რამდენად სწორია ეს? ხომ არ არის მოსალოდნელი რამე სანქცია შემოწმების შემთხვევაში? 2) ამ ფირმის ეგიდით ბოლო ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც გასაჯაროებულია, ნაშთად ირიცხება მცირე ოდენობით მასალების ნაშთი, ანგარიშვალდებულ დირექტორზე ფულის ნაშთი და მოკლევადიანი ვალდებულების ნაშთი. მალევე მოხდა წილების 100%-ის გაყიდვა და ვალდებულება ხომ არ გვაქვს, ჩამოთვლილი ნაშთები ვაღიაროთ შემოსავლებსა და ხარჯებში და როგორი გატარებით? და გამოვიყენოთ ზარალის გადატანის უფლება?

2024/05
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
იჯარა
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა

1) საქართველოს შპს საქართველოს არარეზიდენტი კომპანიიდან ყიდულობს ორ ერთეულ მაგისტრალურ ლოკომოტივს (თბომავალს), ვარეგისტრირებთ შპს-ის სახელზე და იჯარით ვაძლევთ ყაზახურ კომპანიას. ამ შემთხვევაში, რა გადასახადები მექნება საქართველოში გადასახდელი? 2) საქართველოს შპს საქართველოს არარეზიდენტი კომპანიიდან ყიდულობს 161 ერთეულ სატვირთო ვაგონს, ვარეგისტრირებთ შპს-ის სახელზე და იჯარით ვაძლევთ არარეზიდენტ კომპანიას. ამ შემთხვევაში, რა გადასახადები მექნება საქართველოში გადასახდელი?

2024/05
დღგ
არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადი
იჯარა
პასუხის ნახვა