ძებნის შედეგად ნაპოვნია 804 შედეგი

გვაინტერესებს, არსებობს თუ არა რაიმე შეზღუდვა, რომ კომპანიამ საკუთარი საქონელი გაყიდოს კერძო პირზე მხოლოდ ინვოისის საფუძველზე, სადაც მითითებული იქნება მხოლოდ მყიდველის სახელი და გვარი, სასაქონლო ზედნადების გაწერის გარეშე, მით უფრო, თუკი მყიდველი არ ითხოვს სასაქონლო ზედნადებს? ხომ არ გამოიწვევს აღნიშნული რაიმე პრობლემას საგადასახადო კუთხით? არსებობს თუ არა რამე შეზღუდვა საქონლის ინვოისით გაყიდვაზე (რაოდენობა, თანხა და ა.შ.)?

2024/05
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

როცა დაბეგვრის „ესტონურ მოდელზე“ მყოფი რეზიდენტი შპს ყიდულობს არარეზიდენტი აქციებს ან/და წილს, ეს იბეგრება მოგების გადასახადით სსკ 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ვ“ პუნქტით: „მუხლი 982. გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის… 3. მოგების გადასახადით იბეგრება: ვ) არარეზიდენტის, აგრეთვე ამ კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული პირის კაპიტალში შენატანი ან აქციის/წილის (გარდა უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე განთავსებული აქციისა/წილისა) შესაძენად განხორციელებული გადახდა“. მაგრამ თუკი რეზიდენტი ფიზიკური პირი იყიდის არარეზიდენტი იურიდიული პირის აქციებს ან/და წილს, ეს ხომ არ დაიბეგრება რეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის რამეთი?

2024/05
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა

მყიდველთა მოსაზიდად საქართველოში ვატარებთ ახალი პროდუქტების პრეზენტაციას. პრეზენტაციას ადგილობრივებთან ერთად ესწრებიან სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები − როგორც პოტენციური მყიდველები, ისე იმ კომპანიების წარმომადგენლები, რომელთა პროდუქტების დისტრიბუციასაც ჩვენ ვახორციელებთ. ადგილობრივ საწარმოებში პროდუქტების გასაცნობად და ტესტირებისთვის ვატარებთ შეხვედრებს. ამ დროს ყოველი ჩატარებული სემინარის დღეს გვიწევს შესაბამისი თანმხლები ხარჯების ანაზღაურება, როგორიცაა მონაწილეთა კვების (რესტორანი, წასახემსებელი (ყავის) შესვენება), ტრანსპორტირების, საჩუქრების, გართობის ანაზღაურება. აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილთაგან ზოგი ხარჯი საბუთის გარეშეა (მაგ., ტაქსის, გართობის). ხარჯების ოდენობის გამო, გვსურს, რომ მათი ნაწილი გაიღოს სხვა ურთიერთდაკავშირებულმა არარეზიდენტმა კომპანიამ, რომელიც ასევე დაინტერესებულია ჩვენი გაყიდვების გაზრდაში. რა სახით შეგვიძლია ამ კომპანიის ინვოისის წარმოდგენა და როგორ იბეგრება აღნიშნული ტრანზაქცია?

2024/05
დღგ
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
რეკლამა და მარკეტინგი
წარმომადგენლობითი ხარჯები
პასუხის ნახვა

ვართ დაბეგვრის „ესტონურ მოდელზე“ მყოფი შპს. გვინდა, რომ Alibaba.com ვებგვერდიდან შევიძინოთ საქონელი. ამისათვის, აღნიშნულ ვებგვერდს გადავურიცხეთ საქონლის საფასური ავანსად სრულად. საქონელი სხვა თვეში ჩამოვა. ხომ არ დაიბეგრება აღნიშნული გადარიცხვა მოგების გადასახადით? ალიბაბას მიერ გამოგზავნილ ინვოისში მათ მისამართად სხვა ქვეყანაა დაფიქსირებული, თუმცა როგორც ჩვენ „დავგუგლეთ“, ჩვენი აზრით Alibaba.com უნდა იყოს კაიმანის კუნძულებზე რეგისტრირებული.

2024/05
მოგების გადასახადი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ჩვენმა საწარმომ ააშენა და გახსნა ახალი მაღაზია, რომელიც უკვე მუშაობს, თუმცა საჯარო რეესტრში ჯერ დარეგისტრებული არ არის. ანუ, ექსპლუატაციაში არ არის შესული ჯერ, ბუღალტრულად ასე ითვლება?

2024/05
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
უძრავი ქონება
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

გასული 2023 წლის ივლისის, აგვისტოს და ნოემბრის თვეებში საპენსიო სააგენტოდან დაბრუნებული იქნა საპენსიო სქემიდან გასული პირების საპენსიო შენატანის თანხები (როგორც დასაქმებულის, ასევე დამსაქმებლის წილი). ჯამში დასაქმებულების წილი შეადგენს დაახლოებით 1200 ლარს. ჩვენი კომპანიის მიერ ამ პირებთან გაფორმებული მომსახურების ხელშეკრულებების პირობით განსაზღვრული იყო „ხელზე“ გასაცემი თანხის ოდენობა, რომელიც საპენსიო დაზღვევის შენატანების არარსებობის შემთხვევაშიც იგივე იქნებოდა. ამიტომ, ჩვენთვის დაბრუნებული პენსიის თანხების გაცემა ფიზიკურ პირებზე არ მომხდარა და სრულად ვაღიარეთ შემოსავლად. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 17.02.2023 წ. №001 ბრძანების თანახმად, მიღებული თანხები უნდა დაბრუნებულიყო დასაქმებულებისათვის 10 დღეში, რაც ჩვენს შემთხვევაში არ მომხდარა, ზემოხსენებული არგუმენტის გათვალისწინებით. გვსურს დავაზუსტოთ, რამდენად იზიარებთ ჩვენს მიდგომას?

2024/05
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სამართლებრივი/იურიდიული
შრომითი
პასუხის ნახვა