ძებნის შედეგად ნაპოვნია 25 შედეგი

1) სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული შპს ყველა მოძრავ ძირითად საშუალებას ათავისუფლებს ქონების გადასახადისაგან, თუ მხოლოდ იმას, რაც უშუალოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შექმნას უკავშირდება? მაგალითად, გვაქვს ძირითადი საშუალება, რომელსაც ვიყენებ საკუთარი მიზნებისთვის ნაგებობების მშენებლობაში, მაგრამ ეს ნაგებობები თავის მხრივ შინაურ პირუტყვთან არის დაკავშირებული. 2) თუ ექსკავატორი, რომელზეც ვრცელდება შეღავათი ქონების გადასახადში, წელიწადში 2-ჯერ მცირე ხნით გავაქირავე, მასზე საგადასახადო შეღავათი შენარჩუნდება თუ არა?

2021/05
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
სოფლის მეურნეობა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

2018 წელს გაშენებულ ვენახზე 2020 წელს მივიღეთ მოსავალი 5 ტონა, თუმცა ეს ძალიან ცოტაა. მევენახე ამბობს, რომ ეს მოსავლად არ ითვლება, რადგან დიდი ვენახია. სრულფასოვან მოსავალს ელოდება 2021 წელს. რომელ წელს შევიყვანო ექსპლუატაციაში ეს ახალი გაშენებული ვენახი?

2021/04
არასაგადასახადო თემა
სოფლის მეურნეობა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ვთქვათ, მცირე მეწარმე საქმიანობს სოფლის მეურნეობაში, კერძოდ მოჰყავს ყურძენი და კარტოფილი შემდგომი რეალიზაციისთვის. 2019 წლის სექტემბერში პირობითად მოყვანილ იქნა 205 000 ლარის კარტოფილი, რომელიც რეალიზებულ იქნა 2020 წლის იანვარში. 1) ჩაითვლება თუ არა ბასს 41 სტანდარტის შესაბამისად, რომ ნაყოფის მოყვანის პერიოდში (სექტემბერი) ერთობლივ შემოსავალში ასასახია და დასაბეგრია თუ არა 2019 წლის სექტემბრის პერიოდში 1% გადასახადით (როგორც მცირე მეწარმე)? თუ ნაყოფის მიღება შემოსავალშია ჩასათვლელი, მაშინ გამოდის, რომ მცირე მეწარმე, რადგან ხარჯს ვერ გამოიქვითავს ბასს სტანდარტით, უნდა აღიაროს შემოსავლად და დაბეგროს სექტემბერში 1%-ით? 2) თუ არის შესაძლებელი ბუღალტრული გატარებები მიეთითოს, რამდენად სწორია: ხარჯი დ-ტი 7000 კ-ტი 1610; როდესაც მოსავალს იღებენ: დ-ტი 1610 კ-ტი 8100; შემდგომ რეალიზაცია: დ-ტი 1410 კ-ტი 6100 და დ-ტი 7210 კ-ტი 1610? 3) თუ ნაყოფის მიღების პერიოდში სტანდარტების მიხედვით უნდა აისახოს ერთობლივ შემოსავალში, მისი 1% გაითვალისწინება თუ არა წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის დაანგარიშებაში?

2020/10
საშემოსავლო გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა

2017 წ. ნოემბერში შევისყიდეთ ვენახი (13 000 ძირი სხვადასხვა ჯიშის ვაზი: რქაწითელი, კახური მწვანე, ქისი და ხიხვი) მოვლით, საბოლოო გახარებამდე მიყვანით. ამ შესყიდვის შემდეგ გარკვეული დანახარჯები გაიწია ვენახის მოვლაზე და იმ მდგომარეობამდე მიყვანამდე, სანამ ნაყოფს გამოიღებდა. აღრიცხვა მოხდა შესაბამისად 2120-ზე და შემდგომ აღიარდა ძირითად საშუალებად. ვმუშაობთ ფასს-ების სრული ვერსიის მიხედვით. რამდენადაც ბასს 41-ში არის მითითებული (მე 4 პუნქტი), ვაზი აკმაყოფილებს ნაყოფის მომცემი კულტურის განმარტებას და მიეკუთვნება ბასს 16 ის მოქმედების სფეროს, თუმცა მის ნაყოფზე – ყურძენზე, ვრცელდება ბასს 41. ვაზის ღირებულება განსაზღვრულია თვითღირებულებით. საკითხი ჩვენთვის ახალია, რადგან პირველი მოსავლის მიღება ხდება 2020 წელს. გვაინტერესებს შემდეგი: 1) რის მიხედვით უნდა განისაზღვროს ვაზის სასარგებლო მომსახურების ვადა, ანუ რის მიხედვით დავარიცხოთ ცვეთა? 2) რის მიხედვით უნდა იქნას დამოწმებული, რომ პირველი ნაყოფი ვაზმა გამოიღო 2020 წელს? 3) მიღებული ნაყოფის რაოდენობა რომ იყო X კგ, ამას რა დოკუმენტების წარმოება სჭირდება? 4) რის მიხედვით განისაზღვრება მიღებული ნაყოფის თვითღირებულება? 5) ვაპირებთ მოწეული ყურძნის რეალიზებას. ამგვარი რეალიზებისათვის, თუ არის დამატებით რაიმე ნებართვა საჭირო (რადგან საკვები პროდუქტია)? 6) მიღებული ნაყოფის სარეალიზაციო ფასის განსაზღვრისათვის თუ არსებობს რაიმე რეგულაციები? 7) ამგვარი გაყიდვები რა დამატებით პროცედურებს მოითხოვს ჩვენგან, რომ რაიმე სახის პრობლემებს არ წავაწყდეთ? აგვისტოში დაიწყო მყიდველებთან მოლაპარაკებები და გვინდა გამართულად წარვმართოთ პროცედურა.

2020/09
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა

საწარმოს საკუთრებაში აქვს 3,6 ჰა მიწის ფართობი, რომელიც ბალანსზე აღრიცხულია 18529 ლარად. 2020 წლის ივნისში გაყიდა 7941 კვ. მეტრი, რომელზეც ვენახია გაშენებული და ამ უკანასკნელის თვითღირებულება 6711,50 ლარს შეადგენს. მიწისა და მასზე გაშენებული ვენახის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 30000 ლარია. გაყიდვა განხორციელდა ფიზიკურ პირზე. ვენახი ახალია და მასზე ცვეთა ჯერ არ დარიცხულა, რადგან ის მსხმოიარე 2019 წლიდანაა. საწარმო, რომელმაც გაყიდვა მოახდინა, დღგ-ის გადამხდელია. გთხოვთ გვიპასუხოთ, როგორ უნდა გაიმიჯნოს დღგ-ით დასაბეგრი და დაუბეგრავი ოპერაციები შესაბამისი თანხების მითითებით, რა დოკუმენტი უნდა გაფორმდეს და იქნებ მოგვცეთ შესაბამისი ბუღალტრული გატარებები: - 30000 ლარის შემოსავალზე; - 7941 კვ. მეტრი მიწის ფართობის რეალიზაციაზე; - 6711,50 ლარის თვითღირებულების მქონე ვენახის რეალიზაციაზე; - დღგ-ის თანხაზე.

2020/08
დღგ
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სოფლის მეურნეობა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიწის ნაკვეთის მფლობელებს დაურიგა ვაუჩერები, რომელთა საშუალებით 1 ლიტრ დიზელს საბაზროზე 1 ლარით ნაკლებ ფასად იძენენ. უშუალოდ ჩვენი კომპანიის სახელზე რაც იყო, ის უკვე გავანაღდეთ. ანგარიშ-ფაქტურა გამოგვიწერეს გადახდილი ფასის შესაბამის ღირებულებაზე და აქ რამე პრობლემა არ დგას. ახლა ვაუჩერებს ვყიდულობთ გარეშე ფიზიკური პირებისგან (როგორც ჩანს. ფ/პ-ებს სრულად არ გამოუყენებიათ). მათი განაღდება ბენზინგასამართ სადგურებზე უპრობლემოდ ხდება, მაგრამ ანგარიშ-ფაქტურებს ვერ გვიწერენ, რადგან ვაუჩერი ჩვენი კომპანიის სახელზე არ არის. შესაბამისად, გვიჩანს საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა, მაგ. 300 ლარი და ვიცი, რომ ეს საწვავის შესაძენად დაიხარჯა, მაგრამ რადგან თანამშრომლის გავლით ხდება ამ თანხების ხარჯვა, ვთვლი საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრად. უშუალოდ ვაუჩერში რას უხდიან ამ პირებს და საწვავში რას იხდიან, არ ვიცი. აღნიშნული თანხები რომ არ დაიბეგროს, გვინდა მიღება-ჩაბარების აქტები გავაფორმოთ ფ/პ-ებთან ჯამურ გადახდილ თანხაზე. ეს რამდენად არის შესაძლებელი?

2020/07
საშემოსავლო გადასახადი
საწვავი
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა