ძებნის შედეგად ნაპოვნია 34 შედეგი

როგორ უნდა გატარდეს სუბსიდირებული ყურძნის შესყიდვის ბუღალტრული გატარება? მენეჯმენტი თვლის, რომ სუბსიდიის თანხა ყურძნის თვითღირებულებაში არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ბუღალტრულ აღრიცხვას და ანგარიშგებას ვაწარმოებთ მსს ფასს-ის მიხედვით.

2021/10
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა

მე-3 კატეგორიის საწარმომ (ფერმამ), რომელიც მსს ფასს-ით სარგებლობს, იყიდა მსხვილფეხა პირუტყვი 2500 ლარად და რამდენიმე წლის შემდეგ გაყიდა 900 ლარად. გაყიდვის წინ უნდა ჩამოვაფასოთ 900 ლარამდე?

2021/09
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სოფლის მეურნეობა
შეფასება და აუდიტი
პასუხის ნახვა

ჩვენი აგროფირმა (შპს) ერთ-ერთ მსხვილ დამკვეთს რეგულარულად აწვდის ჩვენ მიერ წარმოებულ პირველად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას (რძეს). ხელშეკრულების მიხედვით, თუ თვეში რაღაც რაოდენობაზე მეტ რძეს მივაწვდით, ეს დამკვეთი გვირიცხავს დამატებით ბონუსს. ეს საკითხი განვიხილეთ თქვენთან ჟურნალში და გადაწყდა, რომ აღნიშნული ბონუსი უნდა დაბეგრილიყო დღგ-ით. თუმცა, მიმწოდებელი არ გვიდასტურებს გამოწერილ ანგარიშ-ფაქტურას იმ მოსაზრებით, რომ ეს არის რძის ფასის შემადგენელიო. უნდა გავაგრძელოთ დღგ-ით დაბეგვრა?

2021/08
დღგ
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა

1) სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული შპს ყველა მოძრავ ძირითად საშუალებას ათავისუფლებს ქონების გადასახადისაგან, თუ მხოლოდ იმას, რაც უშუალოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შექმნას უკავშირდება? მაგალითად, გვაქვს ძირითადი საშუალება, რომელსაც ვიყენებ საკუთარი მიზნებისთვის ნაგებობების მშენებლობაში, მაგრამ ეს ნაგებობები თავის მხრივ შინაურ პირუტყვთან არის დაკავშირებული. 2) თუ ექსკავატორი, რომელზეც ვრცელდება შეღავათი ქონების გადასახადში, წელიწადში 2-ჯერ მცირე ხნით გავაქირავე, მასზე საგადასახადო შეღავათი შენარჩუნდება თუ არა?

2021/05
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
სოფლის მეურნეობა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

2018 წელს გაშენებულ ვენახზე 2020 წელს მივიღეთ მოსავალი 5 ტონა, თუმცა ეს ძალიან ცოტაა. მევენახე ამბობს, რომ ეს მოსავლად არ ითვლება, რადგან დიდი ვენახია. სრულფასოვან მოსავალს ელოდება 2021 წელს. რომელ წელს შევიყვანო ექსპლუატაციაში ეს ახალი გაშენებული ვენახი?

2021/04
არასაგადასახადო თემა
სოფლის მეურნეობა
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

ვთქვათ, მცირე მეწარმე საქმიანობს სოფლის მეურნეობაში, კერძოდ მოჰყავს ყურძენი და კარტოფილი შემდგომი რეალიზაციისთვის. 2019 წლის სექტემბერში პირობითად მოყვანილ იქნა 205 000 ლარის კარტოფილი, რომელიც რეალიზებულ იქნა 2020 წლის იანვარში. 1) ჩაითვლება თუ არა ბასს 41 სტანდარტის შესაბამისად, რომ ნაყოფის მოყვანის პერიოდში (სექტემბერი) ერთობლივ შემოსავალში ასასახია და დასაბეგრია თუ არა 2019 წლის სექტემბრის პერიოდში 1% გადასახადით (როგორც მცირე მეწარმე)? თუ ნაყოფის მიღება შემოსავალშია ჩასათვლელი, მაშინ გამოდის, რომ მცირე მეწარმე, რადგან ხარჯს ვერ გამოიქვითავს ბასს სტანდარტით, უნდა აღიაროს შემოსავლად და დაბეგროს სექტემბერში 1%-ით? 2) თუ არის შესაძლებელი ბუღალტრული გატარებები მიეთითოს, რამდენად სწორია: ხარჯი დ-ტი 7000 კ-ტი 1610; როდესაც მოსავალს იღებენ: დ-ტი 1610 კ-ტი 8100; შემდგომ რეალიზაცია: დ-ტი 1410 კ-ტი 6100 და დ-ტი 7210 კ-ტი 1610? 3) თუ ნაყოფის მიღების პერიოდში სტანდარტების მიხედვით უნდა აისახოს ერთობლივ შემოსავალში, მისი 1% გაითვალისწინება თუ არა წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის დაანგარიშებაში?

2020/10
საშემოსავლო გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
სოფლის მეურნეობა
პასუხის ნახვა