ძებნის შედეგად ნაპოვნია 804 შედეგი

შესასყიდი მომსახურების კონტრაქტორი გვყავს მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ინდმეწარმე (ამ ეტაპზე ხელშეკრულებას ვაფორმებთ, სადაც გარკვეული თანხა გაწერილია). ამ კონტრაქტიდან მისმა ჯამურმა შემოსავალმა შესაძლოა გადააჭარბოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირების ზღვარს 12-თვიან პერიოდში. გვაინტერესებს, ექნება თუ არა მას ვალდებულება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის, რადგან ამან შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ჩვენი ხარჯი? ჩვენი ორგანიზაცია დღგ-ის გადამხდელი არ არის.

2024/05
დღგ
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

ორი ფირმა – მეიჯარე და მოიჯარე ურთიერთდამოკიდებულია. მოიჯარე ყოველთვიურად იჯარის გარდა კომუნალურსაც ურიცხავს მეიჯარეს, ეს გადარიცხული თანხა ყოველთვე არის ცვალებადი. მეიჯარე 2023 წლის განმავლობაში წერდა მხოლოდ ფიქსირებულ საიჯარო თანხაზე საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებს, რის გამოც მოიჯარეს ჯამში 2023 წლის ბოლოს ბუღალტრულად ზედმეტად გადახდილი თანხა დაუგროვდა 2700 ლარი. როგორ გავასწოროთ ეს თანხა მოიჯარესთან? ორივე მხარე დღგ-ის გადამხდელია.

2024/05
დღგ
იჯარა
პასუხის ნახვა

ორგანიზაციას (უცხოური საწარმოს ფილიალს) მარაგში აღრიცხული აქვს ბანერები, ადრე გამოყენებული და უკვე უსარგებლო. დიდი რაოდენობითაა, რადგან ყველა კონფერენციის მერე ასაწყობებენ. ძირითად საშუალებებში არ აღურიცხავთ. შეიძლება, რომ ეს მარაგები ჩამოიწეროს შემოსავლების სამსახურისათვის შეტყობინების გარეშე?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

1) მივლინებაში მიდის თანამშრომელი, რომელიც იმავდროულად არის დამფუძნებელი (ან დამფუძნებლის ოჯახის წევრი – რომელიც ასევე მუშაობს შპს-ში). ავიაკომპანიის ბილეთი არის ბიზნესკლასის (აქვთ ფასდაკლება და ფაქტიურად ეკონომკლასზე ცოტათი ძვირი ჯდება). როგორ შეიძლება გავატაროთ ხარჯებში? ბიზნესკლასის ბილეთი არ ტარდება ხარჯებში, მაგრამ თუ ავიაკომპანიამ მოგვცა საბუთი, რომ იგივე დღეს ეკონომკლასის ბილეთი ჯდებოდა პირობითად 500 ლარი და ჩვენ შევიძინეთ ბიზნესკლასი 750 ლარად, შეიძლება 500 ლარი გავატაროთ ხარჯში? ავიაკომპანიას შეუძლია მოგვცეს იმ დღეს ეკონომკლასის ჯავშნის ბილეთის საზღაურის ინფორმაცია და არა უკვე შეძენილი ეკონომკლასის ბილეთი საბუთის სახით. ასეთი სქემით შეიძლება ხარჯებში გამოქვითვა? 2) ასევე, სასტუმრო, რომელსაც ჯავშნიან, არის შედარებით მაღალი კლასის და ძვირიანი. ამ შემთხვევაში ცალსახად შემიძლია ვისარგებლო დღიური ნორმატივით მოკლევადიანი მივლინებით – კონკრეტულ ქალაქზე მითითებული ხარჯით, დანარჩენს რა თქმა უნდა ვერ ავუნაზღაურებ კანონმდებლობიდან გამომდინარე. 3) ასევე შემიძლია შიდა ტრანსპორტის ქვითრების ანაზღაურება? და დღიური კვების თანხის ანაზღაურება, რომელიც მოცემულია ბრძანებულებაში? ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა იყოს შიდა ბრძანებით გაწერილი.

2024/04
საშემოსავლო გადასახადი
მივლინება
შრომითი
პასუხის ნახვა

სალაროს გასავლის ორდერზე მოლარისა და მთავარი ბუღალტრის ხელმოწერების გარდა, ხელმძღვანელის ხელის მოწერა აუცილებელია თუ არა?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
შრომითი
პასუხის ნახვა

ორი შპს არის ურთიერთდამოკიდებული, კერძოდ, ერთი კომპანია არის მეორე კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ორივე კომპანია არის „ესტონურ მოდელზე“. ზემოხსენებული კომპანიების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს გაყინული ხორცპროდუქტების იმპორტი და რეალიზაცია. მშობელმა კომპანიამ უცხოელ მიმწოდებელთან, ინვოისის საფუძველზე შვილობილი კომპანიის ნაცვლად გადარიცხა პროდუქციის სრული ღირებულება, ხოლო პროდუქცია მიიღო შვილობილმა კომპანიამ. სამ კომპანიას შორის (მიმწოდებელი, მშობელი და შვილობილი) გაფორმდა სამმხრივი ხელშეკრულება, რომლის შინაარსი არის შემდეგი: მშობელი კომპანიის მიერ გადახდილი თანხა ჩაეთვალა შვილობილ კომპანიას დავალიანებაში და შვილობილ კომპანიას წარმოეშვა სასესხო ვალდებულება მშობელი კომპანიის მიმართ. გთხოვთ მომწეროთ, საგადასახადო მიზნებისთვის რაიმე რისკი არსებობს თუ არა აღნიშნული ოპერაციის ფარგლებში?

2024/04
დღგ
მოგების გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა