ძებნის შედეგად ნაპოვნია 590 შედეგი

შეიძლება საქართველოს არამოქალაქე ფიზიკური პირი ფლობდეს 100% წილს საქართველოს რეზიდენტ შპს-ში, რომელიც (ეს შპს) თავის მხრივ ფლობს სასოფლო-სამეურნეო მიწებს საქართველოში?

2022/10
არასაგადასახადო თემა
ინვესტიციები
უძრავი ქონება
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა

ჩვენი შპს-ის არარეზიდენტმა დამფუძნებელმა (იურიდიული პირი) გადმოგვირიცხა 9400 ევრო შვეულმფრენით მომსახურების უზრუნველყოფისთვის. ჩვენმა შპს-მ შვეულმფრენის მომსახურება შეისყიდა სხვა შპს-ისაგან, რომელმაც გამოგვიწერა ნულოვანი ანგარიშ-ფაქტურა ამ მომსახურებაზე. მაინტერესებს, დღგ-ით დაბეგვრის მიზნებისთვის, ეს 9400 ევროს ეკვივალენტი თანხა სრულად უნდა დავბეგრო დღგ-ით, თუ მას უნდა დააკლდეს შვეულმფრენით მომსახურების ღირებულება? 9400 ევროში შედის სხვა ხარჯებიც, მაგალითად სასტუმროს მომსახურება 1900 ლარზე, რომელიც გაგვიწია ადგილობრივმა ტურისტულმა კომპანიამ.

2022/09
დღგ
იჯარა
პასუხის ნახვა

2021 წლის ივლისში ფიზიკურმა პირმა გააფორმა შპს-სთან ხელშეკრულება ამ შპს-ისთვის სარემონტო მომსახურების მიწოდებაზე, რომელიც დამთავრდება 2022 წლის დეკემბერში მიღება-ჩაბარების აქტით. შუალედურ მიღება-ჩაბარებებს ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს. ფიზიკური პირი 2021 წლის ნოემბერში გახდა ინდმეწარმე და დღგ-ის გადამხდელი, ხოლო 2022 წლის 1 თებერვლიდან მიენიჭა მცირე ბიზნესის სტატუსი. 1) 2021 წლის ივლისი-ოქტომბრის საავანსო ჩამორიცხვებზე რომელი მხარეა დღგ-ის გადამხდელი, როდის უნდა მოხდეს დეკლარირება? 2) 2022 წლის იანვარში აქვს საავანსო ჩამორიცხვა. ამ თვეზე უნდა წარადგინოს ამ მეწარმემ 2022 წლის წლიური საშემოსავლო დეკლარაცია? და თუ კი, რა თანხაზე? 3) 2022 წლის თებერვლიდან აქვს საავანსო ჩამორიცხვები. ეს ავანსები უნდა ასახოს მცირე ბიზნესის ყოველთვიურ დეკლარაციებში? თუ უნდა დაელოდოს მიღება-ჩაბარების აქტს და 1 თებერვლიდან წლის ბოლომდე მიღებულ მთელს თანხაზე წარადგენს დეკლარაციას 2023 წლის იანვარში და დაბეგრავს 1%-ით?

2022/09
დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
პასუხის ნახვა

შპს X-ს აქვს არასასოფლო-სამეურნეო მიწა მასზე არსებული შენობა-ნაგებობით. შპს X-ის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 200 000 ლარს. მოხდა წილის გაყიდვა და შპს X-ის წილი ძველი დამფუძნებლისაგან შეისყიდა შპს Y-მა. შპს Y-მა წილის ყიდვისთვის გამოიტანა სესხი ბანკიდან 1 750 000 აშშ დოლარი, რითაც შეიძინა შპს X-ის წილი და გახდა მისი ახალი მოწილე პარტნიორი. მიწა და შენობა-ნაგებობა დარჩა შპს „X“-ის ბალანსზე. გვაინტერესებს ბუღალტრული გატარებები. როგორც შპს „X“, ასევე შპს „Y“ ვსარგებლობთ მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტით.

2022/09
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სესხები, პროცენტები
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა

გთხოვთ განმარტებას შემდეგ საკითხზე: ჩვენი სააქციო საზოგადოება მოქმედებს 1996 წლიდან. სააქციო კაპიტალია 30960 ლარი (24070 აქცია). წარმოვადგენთ მე-4 ზომითი კატეგორიის საწარმოს და ვმუშაობთ მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტით. საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წ. 9 ივნისის №295 ბრძანებულების შესაბამისად მოხდა ძირითადი საშუალებების გადაფასება, შეიქმნა სარეზერვო ფონდი და გადაფასების თანხა 80000 ლარი აისახა ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვში. „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის თანახმად, სს-ის კაპიტალი არ უნდა იყოს 100000 ლარზე ნაკლები. რა პროცედურები და გატარებებია საჭირო საწესდებო კაპიტალის შევსებისათვის კანონის შესაბამისად?

2022/09
არასაგადასახადო თემა
სამართლებრივი/იურიდიული
ძირითადი საშუალებები
წილები, აქციები, ფასიანი ქაღალდები
პასუხის ნახვა

სავალდებულო არის თუ არა საწესდებო კაპიტალში თანხის შეტანა/გატანა განხორციელდეს მხოლოდ გადარიცხვის წესით? გთხოვთ მიმითითოთ ძალაში შესვლის თარიღიც.

2022/09
არასაგადასახადო თემა
ინვესტიციები
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა