ძებნის შედეგად ნაპოვნია 804 შედეგი

არარეზიდენტი კომპანიისგან შევიძინეთ საქონელი, ტრანსპორტირების ხარჯი ჩვენი კომპანიის იყო. საზღვართან შემოსვლის დროს აღმოჩნდა, რომ გამომგზავნის მხრიდან იყო რაღაც შეუსაბამობა, ამიტომ უკან დაბრუნდა ტვირთი, მოიყვანეს შესაბამისობაში და თავიდან გამოუშვეს, რის გამოც დამატებით დაგვერიცხა ტრანსპორტირების ღირებულება. ტრანსპორტირებაზე გამოიწერა ორი ინვოისი, პირველი – შეთანხმების მიხედვით და მეორე – უკან დაბრუნების და თავიდან გამოგზავნის გამო. დამატებით დარიცხულ ტრანსპორტირების ღირებულებას აგვინაზღაურებს გამომგზავნი, ან კრედიტ-ნოტით გაქვითვის გზით, ან ჩაგვირიცხავს ფულს. საქონლის ფასის გაანგარიშებისას, ორივე ტრანსპორტირების თანხა უნდა შევიტანოთ თვითღირებულებაში? ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, ვიყენებთ სრულ ფასს-ებს.

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
იმპორტი, ექსპორტი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ავანსი გადავურიცხეთ ჩინეთში, შენჟენის ეკონომიკურ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიას (გამოგვიგზავნეს შენჟენის ეკონომიკურ ზონაში ბიზნეს-საქმიანობის რეგისტრაციის მოწმობა). გადარიცხვა შესრულდა ჰონგ კონგის ერთ-ერთ ბანკში, ინვოისში მითითებულ მათ საბანკო ანგარიშზე. შენჟენი არის განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა (კონკრეტულად რა საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს იქ, ჩვენთვის უცნობია). სსკ 982 მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილების მიხედვით, ეს კომპანია, ვისაც ავანსი გადავურიცხეთ, ხომ არ ჩაითვლება შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნის რეზიდენტ პირად? საქართველოს მთავრობის №615 დადგენილებაში შენჟენი ნახსენები არ არის (ჰონგ კონგი არის ნახსენები).

2024/04
მოგების გადასახადი
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

ყურძნის შედეგად მიღებული ჭაჭიდან ხან ვხდით ჭაჭის სპირტს და ხან არა. თუ არ ვხდით, ვადგენთ შიდა აქტს, რომ ჭაჭა გადაიყარა. გაყიდვით, ჭაჭას არ ვყიდით და შესაბამისად მისი საბაზრო ფასი ჩვენთან 0 ლარია. გამოდის, გამოხდილი სპირტიც ამ საბაზრო ფასით უნდა ვაღიაროთ აღრიცხვაში? საწარმო მსს ფასს-ის მიხედვით მუშაობს.

2024/04
აქციზი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
შეფასება და აუდიტი
პასუხის ნახვა

ჩვენმა კომპანიამ (არ არის დღგ-ის გადამხდელი), გერმანიის რეზიდენტი ფიზიკური პირი რომ აიყვანოს თანამშრომლად (შრომითი დაქირავებით) და ხელფასი გერმანიაში გადაურიცხოს, ეს 20% საშემოსავლო გადასახადით უნდა დავბეგროთ, თუ შეგვეძლება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შეღავათით ვისარგებლოთ?

2024/04
საშემოსავლო გადასახადი
არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადი
შრომითი
პასუხის ნახვა

უნივერსიტეტმა, რომელიც მსს ფასს-ის მიხედვით მუშაობს, უნდა გაცვითოს თუ არა ძირითადი საშუალება – საბიბლიოთეკო ფონდები? თუ კი, რა არის წლიური ცვეთის გონივრული პროცენტი?

2024/04
არასაგადასახადო თემა
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

შეიძლება, რომ ღვინის ქარხანამ (შპს, მსს ფასს-ით მუშაობს) თანამშრომელს წინასწარ, 9 თვით ადრე მისცეს ყურძნის ღირებულება ავანსად? მოწეულ ყურძენს ის ჩვენთან ჩააბარებს. სესხად ხომ არ გადაკვალიფიცირდება? თუ ავანსად დარჩება, მოგების გადასახადით ხომ არ დაიბეგრება და როცა ყურძნის შესყიდვა მოხდება, დავიბრუნებთ ამ მოგების გადასახადს?

2024/04
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
სესხები, პროცენტები
შრომითი
პასუხის ნახვა