ძებნის შედეგად ნაპოვნია 590 შედეგი

სამეწარმეო საზოგადოების კაპიტალში შეტანილი თანხის დაბრუნებაზე თუ არის რაიმე სახის გადასახადი?

2022/09
მოგების გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადი
ინვესტიციები
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

1) შესაძლებელია შპს-ის დამფუძნებლის მიერ კაპიტალის გაზრდა სალაროში ფულის შეტანით, თუ აუცილებელია კაპიტალის გასაზრდელად ფულის შეტანა ბანკში? 2) სალაროში შეტანის შემთხვევაში ხომ არ ჩაითვლება დამფუძნებლისგან მიღებულ სესხად? 3) სად შეიძლება ამ საკითხის მარეგულირებელი კანონის ნახვა?

2022/09
არასაგადასახადო თემა
ინვესტიციები
სამართლებრივი/იურიდიული
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა

ფიზიკურმა პირმა, რომელიც არის ინდმეწარმე და მის საკუთრებაში არსებულ ქონებას იყენებს სამეწარმეო საქმიანობაში, უნდა დაარიცხოს თუ არა ცვეთა ამ ქონებას, ქონების გადასახადის მიზნებისათვის?

2022/09
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
უძრავი ქონება
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

სსკ 192-ე მუხლის „აქციზური მარკების“ თანახმად: „2. აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებისაგან, გარდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი შემთხვევებისა, თავისუფლდება: ა) ექსპორტისთვის განკუთვნილი ადგილობრივი წარმოების საქონელი“. აქ ექსპორტისთვის განკუთვნილ საქონლად თუ განიხილება ისეთი საქონელი, რომელსაც ადგილობრივ შპს-ზე ვყიდით და შემდეგ მას გააქვს ექსპორტზე? ანუ, საბოლოო ჯამში ექსპორტისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ექსპორტზე გამტანი კომპანია. თუ შეიძლება ამ მუხლიდან გამომდინარე, ასეთ საქონელზე არ მოვახდინოთ აქციზური მარკებით ნიშანდება?

2022/09
აქციზი
იმპორტი, ექსპორტი
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ვიბრუნებთ (დღგ-ის გადამხდელ შპს-ს წარმოვადგენთ) გაყიდულ პროდუქციას დღგ-ის გადამხდელისაგან, რომელზეც ადრე მხოლოდ ზედნადები გვაქვს გაწერილი და შესაბამისად დაბეგრილი. ახლა ამ პროდუქციის მობრუნებისას, დღგ-ის შემცირება შეგვიძლია?

2022/09
დღგ
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
პასუხის ნახვა

ორგანიზაციამ, რომელიც არ ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, გადაწყვიტა გაყიდოს მის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებების კომპლექსი, რომელიც შედგება 4 საკადასტრო ერთეულისაგან. თითოეულის გასაყიდი ღირებულება აღემატება 100 000 ლარს. აღნიშნულ ქონებას ორგანიზაცია იყენებს როგორც საოფისე, ისე თანამშრომლების საცხოვრებლადაც. შენობა-ნაგებობების შეძენისას (15-20 წლის წინ) ორგანიზაციას დღგ-ის ჩათვლა არ მიუღია. ასეთი კონკრეტული ოპერაცია სსკ 158-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მიხედვით მიეკუთვნება თუ არა ეკონომიკურ საქმიანობას და ეკისრება თუ არა ვალდებულება ორგანიზაციას, დარეგისტრირდეს დღგ-ის გადამხდელად და ამ ქონების გაყიდვისას დაიბეგროს დღგ-ით?

2022/08
დღგ
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა