ძებნის შედეგად ნაპოვნია 323 შედეგი

კომპანია (აკრედიტირებული უნივერსიტეტი), რომლის საქმიანობა დღგ-ისგან გათავისუფლებულია ჩათვლის უფლების გარეშე, შესყიდვების თანხებიდან გამოყოფს დღგ-ს (ანუ, პირდაპირ 7-იანზე ატარებს ჩაუთვლელი დღგ-ის ხარჯს), მათ შორის ძირითადი საშუალებებიც ბალანსზე დასმულია დღგ-ის გარეშე. ამ გზით ქონების გადასახადის შემცირება ხომ არ გამოდის?

2024/01
დღგ
ქონების (მ.შ. მიწის) გადასახადი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა

შპს „X“-ს დღგ-ის გადამხდელი ფიზიკური პირისგან ნაქირავები ჰქონდა ფართი. ეს ფიზიკური პირი გარდაიცვალა 2023 წლის 29 დეკემბერს და დარჩა სამი შვილი, მეუღლეც გარდაცვლილია. იჯარა გრძელდება. გვაინტერესებს, სამკვიდროს აღებამდე ანგარიშ-ფაქტურა ვის მიერ უნდა იქნეს გამოწერილი და ანგარიშსწორება ვისთან უნდა მოხდეს? და სამკვიდროს აღების შემდეგ სამივე შვილი თუ იქნა თანაბარი მესაკუთრე, ამ შემთხვევაშიც როგორ ხდება ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა/ანგარიშსწორება? ასევე გვაინტერესებს 2023 წლის დეკემბრის თვის ანგარიშ-ფაქტურა მთლიან თვეზე რომ გამოიწეროს, ვინაიდან 2 დღე იყო დარჩენილი, ჩათვლასთან დაკავშირებით რამე პრობლემა იქნება? თუ როგორ უნდა მოხდეს დეკემბრის თვის ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა/ჩათვლა?

2024/01
დღგ
იჯარა
სამართლებრივი/იურიდიული
პასუხის ნახვა

შპს-მ (რომელიც არ არის სალიზინგო კომპანია, ანუ კომპანიის გასულ წელს ამ სახით მიღებული შემოსავლები არ შეადგენს მისი მთლიანი შემოსავლის 70%-ს) 2024 წლის იანვარში 100000 აშშ დოლარის ეკვივალენტად გაყიდა ტრაქტორი ხუთწლიანი განვადების ხელშეკრულებით (ტექნიკა საკუთრებაში გადაეცა მყიდველს). 1. რა ბუღალტრული გატარებებია ამ დროს? 2. რა ღირებულება იწერება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაში? 3. დისკონტირების შემთხვევაში როგორ ხდება საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრა? 4. რა შედეგი დადგება, თუ კლიენტმა დავალიანება სრულად დაფარა ორი ან სამი წლის შემდეგ? 5. რა განსხვავება დგება დაბეგვრის კუთხით ზემოთ აღწერილ მოცემულობასა და სალიზინგო კომპანიის მიერ განხორციელებული იგივე ოპერაციის შემთხვევაში?

2024/01
დღგ
ლიზინგი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და სტანდარტები
სესხები, პროცენტები
პასუხის ნახვა

ახლად დაფუძნებულმა სამშენებლო კომპანიამ, რომელიც ჯერ არ არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული, იანვარში საკუთრებაში უნდა გადმოიფორმოს ფიზიკური პირისგან მიწის ნაკვეთი, რომელზეც განხორციელდება მშენებლობა (დაახლოებით, 2 წელი გაგრძელდება) და აშენებული ფართის ნაწილი გადაეცემა მიწის სანაცვლოდ ამ ფიზიკურ პირს. ამ დათქმებით, მიწის საკუთრებაში გადმოფორმება ხომ არ წარმოშობს დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის მოვალეობას სამშენებლო კომპანიისთვის?

2024/01
დღგ
ბარტერი
მშენებლობა
უძრავი ქონება
პასუხის ნახვა

უცხოური ფარმაცევტული საწარმოს საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალის მიერ, რომელიც არ არის დღგ-ის გადამხდელი, დაგეგმილია ტრენინგი ქალაქგარეთ, რომელიც ეძღვნება ორ საქმიან თემას. ტრენინგში მონაწილეობს თითქმის მთელი გუნდი, საიდანაც ნაწილი ატარებს ტრენინგს, ხოლო დანარჩენები არიან მსმენელები. ხარჯები შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან: 1. სასტუმროში განთავსება; 2. საკონფერენციო ხარჯები; 3. კვება სასტუმროში (საუზმე+სადილი+ვახშამი); 4. მგზავრობა კომპანიის ავტომობილებით (ბენზინის ჩამოწერა მოხდება ამ მივლინებაზე). იმის გამო, რომ კვებას უზრუნველყოფს სასტუმრო, სამივლინებო თანხის გაცემა (დღეში 30 ლარი) არ ხდება. საკითხი ეხება ძირითადად კვების კომპონენტს დღგ-ის ნაწილში (საშემოსავლო ნაწილში გასაგებია, რომ 30 ლარზე ზემოთ უნდა დაიბეგროს), კერძოდ: ხომ არ წარმოშობს ეს ოპერაცია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებისა და შესაბამისად დაბეგვრის საფუძველს?

2024/01
დღგ
საშემოსავლო გადასახადი
მივლინება
შრომითი
პასუხის ნახვა

ჩვენს შპს-ში რამდენიმე სატვირთო ავტომანქანა ჩამოვწერეთ შსს მომსახურების სააგენტოში ერთობლივი განცხადების შედეგად, ანუ როგორც მანქანები ისინი აღარ გამოიყენება. შემდეგ ამ მანქანებზე რაც გამოსადეგი ნაწილები იყო, ზოგი გავყიდეთ, ხოლო ზოგი დავაყენეთ ისევ ჩვენს კუთვნილ სხვა ავტომანქანებზე, რომლებიც იყო მუშა მდგომარეობაში და გაუფუჭდათ ნაწილები. ასეთი მანქანები, რომლებიც მოიხსნა რეგისტრაციიდან, არის 7 ცალი, რომელთა საერთო ნარჩენი ღირებულებაა 138000 ლარი. გვსურს მათი ჯართში ჩაბარება (ჯართის მიმღებ კომპანიაზე, ოფიციალური საბუთით) მინიმალურ თანხად. შეიძლება თუ არა ამის გაკეთება და რა საგადასახადო რისკის ქვეშ შეიძლება აღმოვჩნდეთ?

2024/01
დღგ
სასაქონლო-მატერიალური მარაგი
შეფასება და აუდიტი
ძირითადი საშუალებები
პასუხის ნახვა